รายงานพิเศษ : จังหวัดเชียงใหม่เตรียมพร้อมรับการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ แบ่งการเสนอปัญหาเป็น 3 กลุ่ม คือกลุ่มล้านนา ภาคเอกชนและส่วนของจังหวัดเชียงใหม่

  
     ในการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่วันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2549 ที่จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เตรียมพร้อมทั้งด้านการจัดการสถานที่ประชุม ที่พักคณะรัฐมนตรีและสื่อมวลชน การรักษาความปลอดภัย และการจราจรให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม โดยเฉพาะในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ ซึ่งรัฐมนตรีจะต้องลงพื้นที่ 22 อำเภอ 2 กิ่งอำเภอ นั้นสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและจังหวัดได้ลงพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมล่วงหน้าแล้ว และได้ประสานงานนายอำเภอ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในพื้นที่ เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล หัวหน้าส่วนราชการระดับท้องถิ่น และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมปัญหาสำคัญเร่งด่วนนำเสนอคณะรัฐมนตรี ซึ่งขณะนี้ได้กำหนดตัวรัฐมนตรีลงพื้นที่เรียบร้อยแล้ว นายสุวัฒน์ ตันติพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าการประชุมครั้งนี้คณะรัฐมนตรีจะลงพื้นที่เพื่อรับทราบปัญหา กลุ่มจังหวัด และภาคเอกชน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน รวมทั้งจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นสถานที่จัดประชุม จะได้เสนอปัญหาความต้องการของแต่ละหน่วยอย่างเท่าเทียม โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มจังหวัดล้านนา 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ภาคเอกชน และส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ ในส่วนของกลุ่มจังหวัดล้านนา สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจะรวบรวมนำเสนอปัญหาที่ผ่านการกลั่นกรองแล้วเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ภาคเอกชน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบนจะมีโอกาสได้พบปะกับนายกรัฐมนตรีในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ เพื่อเสนอปัญหาและความต้องการของภาคเอกชน สำหรับ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบนกลุ่มล้านนานั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง 8 จังหวัดได้ประชุมเสนอปัญหากับนายสุวัจน์ ลิปตภัลลภ รองนายกรัฐมนตรี เพื่อเสนอความต้องการของ 8 จังหวัดให้คณะรัฐมนตรีรับทราบล่วงหน้าแล้ว ขณะเดียวกันในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่นั้นได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารจังหวัดตามลำดับเพื่อเตรียมเสนอปัญหาที่ผ่านการกลั่นกรองจากสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแล้วเช่นกัน
 
, อ่าน 1178  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่