โรงเรียนเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่จะจัดงานวันการศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ อย่างยิ่งใหญ่ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ครูโรงเรียนเอกชนในการร่วมพัฒนาการศึกษาของชาติ

  
     นางพนาวัลย์ เกียรติทวี กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่จะจัดงานวันการศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ครั้งที่ 14 โดยมีกิจกรรมสำคัญคือ พิธีรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ที่ได้รับโปรดเกล้าพระราชทานประจำปี 2547 จำนวน 147 คน พิธีมอบเข็มทองคำแก่ครูโรงเรียนเอกชนที่ทำงานนาน 30 ปี โดยปีนี้มีครูเข้ารับมอบเข็มทองคำจำนวน 19 คน พิธีมอบโล่เงิน แก่ครูฝ่ายอนุบาลที่ทำงานครบ 10 ปี 20 ปีและ 25 ปี รวม 41 คน การบรรยายพิเศษเรื่องหลักธรรมตามรอยพระยุคลบาท การแสดงซิมโฟนิคแบนด์ การแปรขบวนของวงโยธวาธิตเอกชน การแสดงภาคสนามชุด ใต้ร่มโพธิ์ทอง และชุดเทิดพระเกียรติ นักแสดงกว่า 2 พันคน สำหรับกิจกรรมดังกล่าวเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจที่ดีแก่ครูโรงเรียนเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่เพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจโรงเรียนเอกชนที่ได้มีส่วนแบ่งเบาภาระของรัฐในการจัดการศึกษาของชาติอันจะส่งผลให้โรงเรียนเอกชนมีบุคลากรที่มีความพร้อมในการเป็นครูอย่างแท้จริง ที่จะร่วมกันพัฒนาการศึกษาของชาติ งานจัดในวันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2549 ณ สนามกีฬาสมโภชน์เชียงใหม่ 700 ปี ระหว่างเวลา 08.00 น.-18.00 น.
 
, อ่าน 1171  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่