เชียงใหม่ระดมเครือข่ายสื่อมวลชนวางแนวทางจัดสัมมนาป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์

  
    สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมตัวแทนสื่อมวลชนเพื่อจัดสัมมนาตามโครงการประสานความร่วมมือเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าเด็กและหญิงเพื่อการบังคับใช้แรงงานและเอาเปรียบทางเพศในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจากการเล็งเห็นความสำคัญของการนำเสนอของสื่อที่มีผลกระทบต่อการรับข่าวสารของประชาชนทั่วไป
สำหรับที่ประชุมครั้งนี้ได้ร่วมกันพิจารณาแนวทางการจัดสัมมนา โดยได้กำหนดหัวข้อการสัมมนาว่า สื่อ สานใจต้านภัยค้ามนุษย์ โดยรูปแบบจะมีการบรรยาย อภิปรายและสัมมนากลุ่มย่อย ในเนื้อหาทั้งด้านวิชาการ ด้านกฎหมายและการปฏิบัติการสื่อสารมวลชน มีวิทยากรซึ่งเป็นผู้มีความรู้ด้านกฎหมาย จากหน่วยงานด้านป้องกันการค้ามนุษย์และสื่อมวลชนอาวุโส ผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วยสื่อมวลชนทุกแขนง องค์กรปกครองท้องถิ่น เยาวชนเครือข่ายตามสถานศึกษาและดีเจเยาวชน ส่วนวันเวลาและสถานที่จัดการสัมมนานั้นสำนักงานจะพิจารณาในช่วงกลางเดือนมีนาคม 2549 นี้
ทั้งนี้คาดว่าหลังจากการสัมมนาแล้ว เครือข่ายจะมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาและสถานการณ์การค้ามนุษย์ ส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงานด้านนี้สามารถวางแผนและแนวทางนำเสนอข้อมูลข่าวสารได้อย่างเหมาะสม เครือข่ายสื่อเกิดความรู้สึกร่วมกันในการสะท้อนมุมมอง ปัญหาและร่วมเป็นเครือข่ายรณรงค์ป้องกันการค้ามนุษย์อย่างแพร่หลาย
 
, อ่าน 1181  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม