ราชบัณฑิตยสถานร่วมกับ กรุงเทพมหานคร และ สสส.จัดเวทีสาธารณะเพื่อพัฒนากรุงเทพมหานครสู่ความเป็นเมืองน่าอยู่

  
     นางจินตนา พันธุฟัก เลขาธิการราชบัณฑิตยสถานเปิดเผยว่า ราชบัณฑิตยสถาน ร่วมกับ กรุงเทพมหานครและ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จะจัดสัมมนาทางวิชาการและเวทีสาธารณะเรื่องมหกรรมสู่กรุงเทพฯ เมืองน่าอยู่ เพื่อเปิดเวทีให้ภาคีสมาชิกร่วมเสนอความคิดเห็นเพื่อเป็นแนวทางพัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ สร้างสุขภาวะ สร้างเครือข่ายความร่วมมือการทำงานระหว่างองค์กรภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป นำไปสู่การเป็นต้นแบบการพัฒนาเมืองแก่ชุมชนอื่น ในงานมีการจัดนิทรรศการทางวิชาการ เวทีสาธารณะเพื่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการสร้างสุขภาวะสู่การเป็นเมืองน่าอยู่ และการสัมมนาทางวิชาการ 6 ประเด็นหลักคือ สิ่งแวดล้อม การจราจร เด็กและเยาวชน ความปลอดภัย คุณภาพชีวิตและด้านเศรษฐกิจ การสัมมนาทางวิชาการและเวทีสาธารณะเรื่องมหกรรมสู่กรุงเทพฯ เมืองน่าอยู่ จัดระหว่างวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2549 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา กรุงเทพมหานคร ขอเชิญผู้สนใจร่วมเสนอความคิดเห็นเพื่อพัฒนากรุงเทพสู่ความเป็นเมืองน่าอยู่ต่อไป
 
, อ่าน 1189  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่