เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เปิดศูนย์การเรียนรู้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงพึ่งตนเอง

  
     เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม เปิดศูนย์การเรียนรู้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงพึ่งตนเอง สำหรับเป็นสถานที่ดำเนินการรวมทั้งเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ของประชาชนและ เยาวชน
ตามที่เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดดำเนินโครงการอบรมหลักสูตรท้องถิ่นต้นแบบตามแนวทางพระราชดำริ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – ธันวาคม 2552 โดยได้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงพึ่งตนเอง หมู่ที่ 6 ซึ่งประกอบด้วยการเลี้ยงหมูหลุม การเลี้ยงเป็ด การเลี้ยงไก่ไข่ การเลี้ยงปลา การเลี้ยงกบ การเลี้ยงโค การเลี้ยงกระบือ การเพาะเห็ด การปลูกพืชผักสวนครัวและพืชสมุนไพร เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชนด้านเศรษฐกิจพอเพียง และได้จัดการฝึกอบรมอาชีพการปลูกผักสวนครัวและการเลี้ยงสัตว์ ให้กับครอบครัวต้นแบบทั้ง 7 หมู่บ้าน เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2552 ที่ผ่านมา
และในขณะนี้ เทศบาลตำบลฟ้าฮ่ามได้ดำเนินการสนับสนุนงบประมาณการปลูกผักสวนครัวและเลี้ยง สัตว์ให้กับครอบครัวต้นแบบที่เข้ารับการอบรม ขยายผลส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความมั่น คงของสังคม และเพื่อให้การดำเนินงานเป็นรูปธรรมและยั่งยืน จึงได้เปิดการดำเนินการศูนย์การเรียนรู้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงพึ่งตนเองขึ้น ณ หมู่ที่ 6 ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ สำหรับเป็นสถานที่ดำเนินการของพื้นที่ รวมทั้งเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ของประชาชนและเยาวชน ทั้งในพื้นที่ตำบลฟ้าฮ่ามเองและจากพื้นที่อื่น
 
29 กรกฎาคม 2552 , 17:08 น. , อ่าน 1193  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่