สัมมนากลยุทธ์การพัฒนาระบบการผลิตและการตลาดผลไม้เศรษฐกิจภาคเหนือ ที่จังหวัดเชียงใหม่

  
     คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา จัดสัมมนาเพื่อศึกษาและรับฟังความคิดเห็นเรื่อง กลยุทธ์การพัฒนาระบบการผลิตและการตลาดผลไม้เศรษฐกิจภาคเหนือที่จังหวัด เชียงใหม่
นายบรรชา พงศ์อายุกูล ประธานคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา เป็นประธานเปิดการสัมมนาเพื่อศึกษาและรับฟังความคิดเห็นเรื่อง กลยุทธ์การพัฒนาระบบการผลิตและการตลาดผลไม้เศรษฐกิจภาคเหนือ ที่โรงแรมเซ็นทาราดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อระดมความคิดเห็นจากเกษตรกรชาวสวนส้ม ลำไย และลิ้นจี่ รวมทั้งภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับปัญหาผลไม้ล้นตลาด ราคาตกต่ำ คุณภาพของผลไม้ รวมถึงสารเคมีตกค้างในผลไม้ นำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน
ประธานคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภากล่าวว่า ผลไม้ในเมืองไทยส่วนใหญ่กว่าครึ่งของประเทศ จะออกผลในช่วงระยะเวลาเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน ทำให้เกิดปัญหาผลผลิตล้นตลาดและราคาตกต่ำเป็นประจำทุกปี จำเป็นที่ทุกภาคส่วนต้องเข้ามามีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิด เห็น เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาที่ตรงจุด
สำหรับผู้เข้าร่วมสัมมนาครั้งนี้ประกอบด้วยคณะกรรมาธิการการเกษตร และสหกรณ์ วุฒิสภา คณะอนุกรรมการ ที่ปรึกษา ผู้ชำนายการ นักวิชาการ สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร รวมทั้งเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคของกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ ทั้งจากกรุงเทพมหานคร จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดใกล้เคียง รวมทั้งสิ้น 100 คน
 
31 กรกฎาคม 2552 , 14:00 น. , อ่าน 1207  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่