สปข.3 ประชุมเตรียมการจัดงานมหกรรมแก้จนคนล้านนา

  
    สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ประชุมเตรียมการจัดงานมหกรรมแก้จนคนล้านนา ในวันที่ 20 สิงหาคม 2552 ณ ล้านหน้าอาคารสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
นางอุบลรัตน์ คงกระพันธ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานจัดงานมหกรรมแก้จนคนล้านนา ณ ห้องประชุมสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในนโยบาย มาตรการและโครงการต่าง ๆ ของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจน ให้ประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนได้รับทราบ รวมทั้งได้รับทราบโครงการ แนวทาง กิจกรรม ในการดำเนินการแก้ไขปัญหาความยากจนของรัฐบาล นำมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต เพื่อบรรเทาปัญหาความยากจน
การประชุมครั้งนี้ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณากรอบแนวทางการจัดงาน กิจกรรมภายในงาน การแบ่งพื้นที่และการประชาสัมพันธ์การจัดงาน โดยเฉพาะกิจกรรมการสาธิตและการฝึกอาชีพระยะสั้น ซึ่งประชาชนสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง คือทำเพื่อกินเพื่อใช้ในครัวเรือน เพื่อแลกเปลี่ยนหรือจำหน่ายแก่เพื่อนบ้าน จนถึงการจำหน่ายแก่ประชาชนทั่วไป โดยงานมีกำหนดจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2552 ณ ล้านหน้าอาคารสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
 
31 กรกฎาคม 2552 , 17:29 น. , อ่าน 1186  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่