รับฟังความคิดเห็นประชาชนเกี่ยวกับร่างหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ

  
     สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ จัดรับฟังความคิดเห็นประชาชนเกี่ยวกับร่างหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลกระทบทางสุขภาพก่อนจะสรุปเสนอคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติในเดือนตุลาคมนี้
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น ร่าง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (HIA) ตามมาตรา 25(5) แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2552 ณ โรงแรมเดอะปาร์ค จังหวัดเชียงใหม่ทั้งนี้เนื่องจากพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2550 นางสาวสมพร เพ็งคำ ผู้ชำนาญการ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติกล่าวว่าร่างดังกล่าวประชาชนมีสิทธิในการดำรงชีวิตในสิ่งแวดล้อมและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ และมีหน้าที่ร่วมกับหน่วยงานรัฐในการดำเนินการให้เกิดสิ่งแวดล้อมและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ อีกทั้งมีสิทธิร้องขอให้ประเมินผลกระทบทางสุขภาพจากนโยบายสาธารณะมีสิทธิรับรู้ข้อมูล คำชี้แจง เหตุผลจากหน่วยงานรัฐ ก่อนการอนุญาตหรือดำเนินโครงการหรือกิจกรรมใดที่อาจมีผลกระทบต่อสุขภาพของตนหรือชุมชน โดยได้ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นประชาชนใน 4 ภูมิภาค เพื่อนำข้อเสนอที่ได้รับไปปรับแก้ร่างดังกล่าวก่อนจะประกาศบังคับใช้เป็นพระราชบัญญัติ ซึ่งจะสรุปส่งคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติภายในเดือนตุลาคมนี้ และคาดว่าจะสิ้นสุดกระบวนการในเดือนกันยายนนี้
สำหรับร่างหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ ได้มีการหยิบยกมาพูดหลายครั้ง ล่าสุดนายกรัฐมนตรีได้เลือกที่จะให้รวม EIA คือผลกระทบสิ่งแวดล้อม กับ HIA หรือผลกระทบต่อสุขภาพชุมชนไว้ด้วยกัน จาก 3 ทางเลือกคือทางเลือกที่ 1 ให้รวม EIA กับ HIA ทางเลือกที่สองให้แยกจากกันและทางเลือกที่ 3 ให้จัดตั้งองค์กรใหม่ อย่างไรก็ตามยังไม่ใช่ข้อสรุป ซึ่งประชาชนจะได้รับผลประโยชน์โดยตรง และได้รับการคุ้มครองสิทธิ์ทันที ซึ่งก่อนหน้านี้ใช้การพิจารณาเป็นรายกรณี แต่หลังจากประกาศเป็นกฎหมายบังคับใช้ ส่งผลให้การทำงานมีระบบมากยิ่งขึ้น
 
1 สิงหาคม 2552 , 16:51 น. , อ่าน 1206  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่