กิจกรรมกระชับความสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ส่งเสริมมิตรภาพ ล้านนา – ญี่ปุ่น

  
     หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ และกลุ่มชาวญี่ปุ่นที่มาพำนักระยะยาวในจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมกระชับความสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมมิตรภาพ ระหว่างชาวไทยและญี่ปุ่น
เนื่องจากที่จังหวัดเชียงใหม่ มีกลุ่มชาวญี่ปุ่นที่มาพำนักระยะยาว (Chiang Mai Long Stay Life Club : CLL) อยู่จำนวนมาก หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้เล็งเห็นโอกาสในการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างชาวญี่ปุ่นและชาวไทยที่ จังหวัดเชียงใหม่ จึงได้จัดกิจกรรมส่งเสริมมิตรภาพ ล้านนา – ญี่ปุ่น ขึ้น โดยระยะปีแรกนี้มีกำหนดจัด 2 เดือนต่อครั้ง ให้ทั้งสององค์กรผลัดเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพ ซึ่งรูปแบบเป็นการพบปะแลกเปลี่ยนความรู้ ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต ประเพณี รวมทั้งภาษา
สำหรับบ่ายวันที่ 2 สิงหาคม 2552 นี้ ได้จัดกิจกรรมการสอนรำไทยและดนตรีไทย สำหรับสมาชิกชาวญี่ปุ่น ณ ห้องประชุมสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งกิจกรรมการพบปะของทั้งสององค์กรนี้ นอกจากเพื่อความสัมพันธ์อันดีต่อกันแล้ว ยังสามารถเอื้อประโยชน์ให้กับเยาวชนหรือบุคคลทั่วไปที่สนใจเรียนรู้ด้านศิลป วัฒนธรรม ประเพณี ภาษา ให้มีการพัฒนาตัวเอง มีความกระตือรือร้นที่จะแสวงหาความรู้เพิ่มเติม เนื่องจากสมาชิก CLL ส่วนมากจะเป็นชาวญี่ปุ่นที่เกษียณจากงานประจำแล้ว ต้องการย้ายถิ่นฐานมาอยู่ในประเทศไทยให้มีความรู้สึกเหมือนเป็นบ้านหลังที่ สอง ภายใต้การดูแลอย่างดีจากชาวเชียงใหม่ ซึ่งแต่ละคนล้วนมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์อย่างมากมาย ที่จะสามารถนำมาถ่ายทอดสู่อนุชนชาวเชียงใหม่ นำไปปรับใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ต่อสังคม รวมทั้งต่อประเทศชาติได้เป็นอย่างดี
 
2 สิงหาคม 2552 , 17:27 น. , อ่าน 1215  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่