สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่เขต 1-6 กำหนดจัดกิจกรรมรักการอ่านเฉลิมพระเกียรติฯ 14 สิงหาคม นี้ที่โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

  
     กระทรวงศึกษาธิการ และ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ กำหนดจัดกิจกรรมรักการอ่าน เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และสร้างเสริมวินัยรักการอ่านในเด็กและเยาวชนไทย
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่เขต 2 รายงานว่า การดำเนินงานกิจกรรมรักการอ่าน เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และสร้างเสริมวินัยรักการอ่านในเด็กและเยาวชนไทย ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ปีนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่เขต 1 ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพหลัก โดยความร่วมมือของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่เขต 1-6 กำหนดจัดงานในวันที่ 14 สิงหาคม 2552 ณ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ กลุ่มเป้าหมายคือนักเรียนชั้น ป. 1 – ม.6 ครู ผู้ปกครอง และเชิญประชาชนที่สนใจในการมีส่วนร่วมทางการศึกษา
สำหรับกิจกรรมภายในงานแระกอบด้วย นิทรรศการโรงเรียนต้นแบบห้องสมุดมีชีวิต นิทรรศการส่งเสริมการอ่าน การเสวนาของนักอ่าน นักเรียนที่มีชื่อเสียง หัวข้อ การอ่านคือชีวิต การโต้วาทีของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาตอนปลาย ญัตติ การอ่านหนังสือเป็นเล่มดีกว่าอ่านหนังสืออิเลคทรอนิคส์ การจัดถนนคนรักการอ่าน กิจกรรมการอ่านบนเวทีกลางแจ้ง การแสดงคนตรีนักเรียน และการจัดแสดงนิทรรศการหนังสือดีที่และน่าสนใจของร้านจำหน่ายหนังสือ
สำหรับการอ่านเป็นความรู้พื้นฐานสำคัญเพื่อในการศึกษาหาความรู้ การติดต่อสื่อสาร และใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่จะต้องมุ่งให้นักเรียนมีความสามารถในการอ่านออก เขียนได้ เพื่อนำไปสู่การเรียนรู้เรื่องอื่น ๆ กระทรวงศึกษาธิการจึงได้กำหนดให้การอ่านเป็นวาระแห่งชาติ และกำหนดให้วันที่ 2 เมษายน ของทุกปีเป็นวันรักการอ่าน และกำหนดให้ปี 2552 ถึง 2561 เป็นทศวรรษแห่งการอ่าน ทั้งนี้เนื่องจากสำรวจพบว่า แม้อัตราการรู้หนังสือของคนไทยมีร้อยละ 92.64 และอัตราการเข้าศึกษาต่อก็อยู่ในระดับน่าพอใจ แต่กลับพบว่าอัตราการอ่านหนังสือของคนไทยน้อยมาก เป็นปัญหาที่กระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ต้องแก้ไขต่อไป
 
2 สิงหาคม 2552 , 17:54 น. , อ่าน 1205  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่