มหาวิทยาลัยพายัพจัดการสัมมนาส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

  
     คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ กำหนดจัดการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อส่งเสริมและพัฒนา วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม SMEs
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กำหนดจัดการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในสาขาการท่องเที่ยวและสาขา ที่เกี่ยวเนื่องในการขยายตลาดสู่ ASEAN เพื่อเป็นการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และพัฒนาเครือข่าย เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการให้สามารถ ขยายธุรกิจไปสู่ประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียงได้อย่างบรรลุเป้าหมาย
การสัมมนาครั้งนี้จะประกอบด้วยผู้นำด้านธุรกิจการท่องเที่ยวและ บริการได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร. เสถียร ศรีบุญเรือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยพายัพ ด้านผู้ประกอบการได้แก่ ดร. ฐติกุล ไชยวรรณ์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ และด้านเครือข่ายวิสาหกิจ (Cluster) ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิจจา โตไพบูลย์ อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยพายัพ โดยการสัมมนามีกำหนดจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2552 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องดอยสุเทพ โรงแรมแคนทารี่ฮิลล์ จ.เชียงใหม่
 
2 สิงหาคม 2552 , 21:22 น. , อ่าน 1212  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่