คณะแพทย์จากสหรัฐอเมริการ่วมกับโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ให้การรักษาเด็กพิการปากแหว่งเพดานโหว่ที่เชียงใหม่กว่า 60 ราย

  
     ศ.เกียรติคุณ น.พ.สุพจน์ วุฒิการ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่และคณะ แถลงข่าวร่วมกับโปรเฟสเซอร์มาร์ค วินสเตน หัวหน้าคณะทำงานปฏิบัติงานทางการแพทย์เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยเด็ก ตามโครงการผ่าตัดผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ และทุพพลภาพบริเวณศีรษะและใบหน้า ณ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โดยโครงการ Healing the Children จากกรุงนิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา และมหาวิทยาลัยเยล ได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยเด็กพิการแต่กำเนิด และเป็นผู้ด้อยโอกาสในท้องถิ่นทุรกันดาร โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ อีกทั้งได้แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการทำงานระหว่างคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับมหาวิทยาลัยเยล เพื่อเป็นการพัฒนาความสัมพันธ์ทางการศึกษาซึ่งนำไปสู่การแลกเปลี่ยนบุคลากรทางการแพทย์เพื่อการศึกษา โดยในการมาทำงานครั้งนี้ได้ทำการผ่าตัดผู้ป่วยเด็กจำนวน 60 คน ในจำนวนนี้มีผู้ป่วยอาการหนักที่พบเพียง 20 รายในโลก คือผู้ป่วยที่ความพิการปากแหว่งถึงหูและตาจำนวน 2 ราย ภาวะโรคปากแหว่งเพดานโหว่จะเกิดขึ้นในอัตรา 1 คนต่อเด็กแรกเกิด 500 คน และยังไม่ทราบสาเหตุแน่ชัด และพบว่าประเทศแถบเอเชียและแอฟริกาใต้ รวมทั้งประเทศกำลังพัฒนามีเด็กปากแหว่งเพดานโหว่มากกว่าในประเทศพัฒนาแล้ว โดยมีค่าใช้จ่ายในการรักษารายละประมาณ 2 แสนบาท ขณะนี้ในประเทศไทยสามารถเข้ารับบริการผ่านระบบ 30 บาทรักษาทุกโรคได้
 
, อ่าน 1170  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่