รายงานพิเศษ เยาวชนต้นแบบ ก้าวกล้าสันป่าตอง

  
     รายงานพิเศษ เยาวชนต้นแบบ ก้าวกล้าสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ กับการขยายแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงสู่การประยุกต์ใช้อย่างเป็นรูปธรรม
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นับเป็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ของปัญหาหลายปัญหา หากรู้จักนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมกับภูมิสังคม เด็กนักเรียนกลุ่มเล็ก ๆ จำนวน 11 คน จากโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม หลังจากเข้าอบรมกับค่ายกล้านำ อุทยานธรรมวัดน้ำบ่อหลวงแล้ว มีจิตสำนึกในทางที่ดี อนุรักษ์ธรรมชาติ มีภาวะความเป็นผู้นำ จึงเกิดแนวคิดร่วมกันว่าจะสานต่อสิ่งที่ได้รับ ไปยังเพื่อน ๆ และรุ่นน้อง โดยปี 2551 ซึ่งเป็นปีแรกได้จัดอบรมนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสุวรรณราช จำนวน 60 คน พบว่าได้รับการตอบรับที่ดี ปัจจุบันขยายกลุ่มออกไปยังโรงเรียนในพื้นที่ 3 อำเภอ คืออำเภอสันป่าตอง อำเภอแม่วาง และอำเภอดอยหล่อ ร่วมรับรู้ปัญหากับประชาชนในพื้นที่ กำหนดแนวทางพัฒนาร่วมกันเป็นอย่างดี
นางณัฐชยา ผ่องแผ้ว ครูที่ปรึกษาชมรมต้นกล้า ก้าวกล้าสันป่าตองกล่าวว่าที่ผ่านมามีผลงานโครงการขยะพัฒนาคุณภาพชีวิต นำขยะที่เก็บรวบรวมไปขายแปรรูปเป็นเงิน แบ่งรายได้เป็นสามส่วน คือเป็นทุนดำเนินการ คืนให้เด็ก และพัฒนาโครงการ นอกจากนี้ยังได้จัดทำลูกโลกสุ่มไก่ให้นักเรียนนำฝาขวดใส่ชื่อลุ้นรางวัลปลายปี ขณะเดียวกันยังให้เด็กนำต้นไม้ที่มีที่บ้านคนละต้นมาปลูกในที่ที่โรงเรียนจัดให้และดูแลต้นไม้ ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ได้หล่อหลอมให้เด็กเหล่านี้มีจิตสำนึกอันเป็นสาธารณะ เป็นต้นกล้าที่ดีของสังคมที่ขยายหน่อพันธุ์มีสมาชิกมากกว่า 600 คนแล้ว
ขณะที่ต้นกล้ารุ่นแรกอย่างวิชาพร ปันกันและกฤษฎาพร อินต๊ะเสน กล่าวว่า ภารกิจของต้นกล้ามี 9 กล้าที่ต้องทำ คือ กล้าคิด กล้านำ กล้าทำดี กล้าวาทศิลป์ กล้าคุณธรรม กล้าวรรณศิลป์ กล้าอาสา กล้าคว้าดาว และกล้าของพ่อ เป็นแนวคิดของพระครูสมุห์เอกรัฐ อภิรกฺโข ประธานเครือข่ายเพื่อนคุณธรรม ซึ่งประกอบด้วยคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกอันเป็นสาธารณะ เชื่อมโยงให้เกิดความรักความสามัคคีและก่อให้เกิดภาวะผู้นำในต้นกล้าเหล่านี้
ชมรมต้นกล้า ก้าวกล้าสันป่าตอง นับว่าประสบความสำเร็จในการสร้างกระแสนิยมรักดี เคยได้รับรางวัลจากกระทรวงศึกษาธิการในฐานะกลุ่มพลังเครือข่ายเยาวชนที่มีผลงานดีเด่น ภายใต้โครงการกล้าแผ่นดินด้วยเศรษฐกิจพอเพียง นอกจากนี้ยังได้รับเลือกให้เป็นตัวแทนโรงเรียนจาก 60 โรงเรียนทั่วประเทศให้เป็นผู้นำก้าวกล้าด้วย
 
5 สิงหาคม 2552 , 11:30 น. , อ่าน 1238  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่