เทศบาลนครเชียงใหม่อบรม อสม.จากทุกชุมชน เรื่องไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009

  
     เทศบาลนครเชียงใหม่จัดกิจกรรมให้ความรู้พร้อมมาตรการในการป้องกันแก่ อสม.ในพื้นที่ทุกชุมชน เพื่อรณรงค์ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009
นายยงยุทธ อุ่ยประภัสสร รองปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 แก่ อสม.ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ณ สำนักงานแขวงเม็งราย ซึ่งงานป้องกันควบคุมโรคติดต่อทั่วไป กลุ่มงานป้องกันและควบคุมโรค สำนักการสาธารณสุข เทศบาลนครเชียงใหม่จัดขึ้น เพื่อให้ความรู้มาตรการการป้องกันและการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว แก่ อสม.จากทุกชุมชนในพื้นที่ เพื่อดำเนินการรณรงค์ คัดกรองภาวะเสี่ยงต่อโรค และการเฝ้าระวังพฤติกรรมการป้องกันโรค รวมทั้งมอบอุปกรณ์รณรงค์ให้ความรู้และป้องกัน เช่น หน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์เจล และเอกสารความรู้เรื่องไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009
เนื่องจากปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย จากสถิติเมื่อเดือน กรกฎาคม 2552 พบผู้ป่วยสะสมในประเทศไทยแล้ว 8,877 คน มีผู้เสียชีวิต 65 คน ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ก็ประสบปัญหาการแพร่ระบาดของโรค ซึ่งส่งผลกระทบด้านสุขภาพต่อประชาชน จำเป็นที่ทุกภาคส่วนจะต้องร่วมกันเตรียมแผนรับมือการระบาดที่มีประสิทธิภาพ เพื่อชะลอการระบาดของโรค ซึ่งคาดว่าจะยังคงมีการระบาดต่อเนื่องไปอีกอย่างน้อย 3 ปี ในการควบคุมป้องกันโรคนี้ จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายโดยเฉพาะประชาชนให้มีความรู้ ในการดูแลป้องกันตนเองอย่างเหมาะสม การอบรมให้ความรู้แก่กลุ่มเสี่ยงรวมทั้งผู้นำชุมชน และ อสม. ในการป้องกันและคัดกรองแนะนำแกกับประชาชนที่อยู่ในชุมชนอย่างทั่วถึงจะเป็น การชะลอการระบาดของโรคได้อีกทางหนึ่ง
 
5 สิงหาคม 2552 , 15:51 น. , อ่าน 1206  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่