วันชนเผ่าพื้นเมืองโลกที่เชียงใหม่

  
    เครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทยเรียกร้องรัฐบาลให้สร้างมาตรการรองรับชนเผ่าพื้นเมืองและกำหนดแผนแม่บทโฉนดชุมชนบนพื้นที่สูงโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน เ
ครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย ประกอบด้วยตัวแทน 18 ชนเผ่าประมาณ 500 คน เดินขบวนตั้งแต่วัดสวนดอกวรมหาวิหาร ไปยังสถานที่ประกอบพิธีข่วงอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ ในงานมหกรรมชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทยเพื่อฟื้นฟูวิถีการจัดการทรัพยากรโดยชุมชน ซึ่งการจัดงานดังกล่าวได้จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 แล้ว เพื่อร่วมรณรงค์เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนของชนเผ่าพื้นเมืองและการเข้าถึงบริการจากรัฐ สร้างความมั่นคงในการจัดการที่ดินที่อยู่อาศัยและที่ทำกินของเครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองนำเสนอองค์กรที่เกี่ยวข้อง ทางกลุ่มได้ยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี ผ่านนายสุรชัย จงรักษ์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีข้อเรียกร้องขอให้รัฐบาลสร้างมาตรฐานและกลไกคุ้มครองสิทธิของชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทย ตามปฏิญญา กติการะหว่างประเทศ และอนุสัญญาที่ประเทศไทยได้ลงนามให้สัตยาบันไว้กับองค์การสหประชาชาติ อีกทั้งเร่งรัดให้มีการดำเนินการศึกษาเพื่อลงนามในอนุสัญญาองค์การความหลากหลายทางชีวภาพ โดยประเทศไทยจะต้องยกเลิกข้อสงวนที่ลงนามในอนุสัญญาทุกฉบับโดยเฉพาะข้อสงวนเกี่ยวกับสิทธิเด็ก เรียกร้องให้รัฐบาลรับรองและประกาศให้วันที่ 9 สิงหาคมของทุกปีเป็นวันชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย ซึ่งตรงกับวันชนเผ่าพื้นเมืองโลก รัฐบาลต้องสร้างมาตรการให้ทุกชาติพันธุ์ในประเทศยอมรับและเคารพ ให้รัฐบาลเร่งดำเนินการคุ้มครองสิทธิชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทย คุ้มครองพื้นที่ทำกิน ที่อยู่อาศัย และพื้นที่ทางวัฒนธรรมให้สอดคล้องกับวิถีชีวิต ความเชื่อ การผลิตและวัฒนธรรมของชุมชน โดยขอให้รัฐบาลจัดทำเป็นยุทธศาสตร์กำหนดแผนแม่บทโฉนดชุมชนบนพื้นที่สูงโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยขอให้ยุติการจับกุม ดำเนินคดีกับชนเผ่าในระหว่างดำเนินการ
ในการนี้ตัวแทนผู้อาวุโสเผ่าลัวะได้ประกอบพิธีโน่กจ่าตี หรือการเลี้ยงผีเจ้าที่ เพื่อสักการะบูชาบูรพกษัตริย์ผู้สร้างบ้านแปงเมืองให้ประเทศชาติอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขมาตราบเท่าทุกวันนี้
 
9 สิงหาคม 2552 , 15:01 น. , อ่าน 1194  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่