สพฐ.จัดประชุมชี้แจงเจตนารมณ์กระทรวงศึกษาธิการแก่บุคลากรทางการศึกษาที่จังหวัดเชียงใหม่

  
    สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดประชุมชี้แจงเจตนารมณ์ กระทรวงศึกษาธิการ “2549 ปีแห่งการปฏิรูปการเรียนการสอน” แก่บุคลากรทางการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำพูนและแม่ฮ่องสอน
นางอารีรัตน์ วัฒนสิน รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงเจตนารมณ์กระทรวงศึกษาธิการ “2549 ปีแห่งการปฏิรูปการเรียนการสอน” ที่หอประชุมโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย จ.เชียงใหม่
สืบเนื่องมาจาการที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศเจตนารมณ์กระทรวงศึกษาธิการ “2549 ปีแห่งการปฏิรูปการเรียนการสอน” เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2549 โดยหน่วยงานทั้ง 5 องค์กรหลัก ซึ่งประกอบด้วยกระทรวงศึกษาธิการ สภาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ร่วมลงนามเพื่อยืนยันเอกภาพในเจตนารมณ์และเป็นพันธะสัญญาระหว่างกันทีจะร่วมมือผนึกกำลังขับเคลื่อนการปฏิรูปการเรียนรู้ให้บรรลุผล
สำหรับการปฏิรูปการเรียนการสอนตามเจตนารมณ์ของกระทรวงศึกษาธิการในปี 2549 นี้ จะเน้นการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีทักษะที่สำคัญคือ ทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะด้านการอ่าน การใช้ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ และทักษะด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นทักษะที่เป็นประตูสู่ความสำเร็จในการเรียนรู้วิชาอื่นควบคู่ไปกับการวางรากฐานและบ่มเพาะทางด้านคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นคนดีมีคุณธรรม
การประชุมชี้แจงครั้งนี้จัดเป็น 2 รอบ โดยผู้เข้ารับฟังคำชี้แจงรอบเช้าประกอบด้วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา บุคลากรในเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาและครูแกนนำจากเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่เขต 1 – 5 และลำพูนเขต 1 – 2 ส่วนภาคบ่ายจากเขตพื้นที่การศึกษาเชียงรายเขต 1 – 4 และแม่ฮ่องสอนเขต 1 – 2 รวมผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 1,000 คน
 
, อ่าน 1174  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม