กระทรวงวัฒนธรรมจัดประชุมยกระดับคุณธรรมจริยธรรมข้าราชการตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

  
    ข้าราชการจากสำนักงานวัฒนธรรมทั่วประเทศร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ตามโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2550 สูงจังหวัด CEO และติดตามประเมินผลปี 2549 ที่จังหวัดเชียงใหม่
นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ตามโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2550 สูงจังหวัด CEO และติดตามประเมินผลปี 2549 โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดและข้าราชการที่เกี่ยวข้องจากทั่วประเทศเข้าร่วมประชุมจำนวน 150 คน ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จ.เชียงใหม่
ทั้งนี้เพื่อเป็นการมอบนโยบายด้านศิลปะ ศาสนาและวัฒนธรรม อันจะนำไปสู่การพัฒนาและเตรียมความพร้อมสำหรับผู้บริหารและข้าราชการให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเป็นระบบทั้งภายในหน่วยงานและประสานกับหน่วยงานอื่น ทำให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของกระทรวงวัฒนธรรมบรรลุเป้าหมายและสอดรับกับนโยบายการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของรัฐบาล
รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่า จากนี้ไปกระทรวงวัฒนธรรมจะมุ่งการทำงานรูปแบบใหม่ที่เน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มทางวัฒนธรรม ดูแลการเปลี่ยนแปลงของโลกาภิวัฒน์ที่กระทบต่อประเทศ และรักษาความเป็นเลิศทางวัฒนธรรมบนพื้นฐานเศรษฐกิจบนฐานวัฒนธรรม หรือ Cultural Base Economy ซึ่งข้าราชการกระทรวงวัฒนธรรมต้องปรับตัวพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงเป็นผู้แสวงหาความรู้และมีส่วนรว่วมในการพัฒนาหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ
การประชุมสัมมนาที่จังหวัดเชียงใหม่ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 1 ของปีงบประมาณ 2549 โดยจะขยายไปยังส่วนภูมิภาคทั่วประเทศประกอบด้วย ครั้งที่ 2 ภาคใต้ที่จังหวัดสงขลาในเดือนเมษายน ครั้งที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ขอนแก่นในเดือนมิถุนายน และครั้งที่ 4 ภาคกลางที่กรุงเทพมหานครในเดือนกันยายน 2549 นี้
 
, อ่าน 1163  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม