ชมรมนักวิทยุ-โทรทัศน์เชียงใหม่-ลำพูน จัดกิจกรรมเนื่องในวันวิทยุกระจายเสียง ครบรอบปีที่ 76 ประจำปี 2549

  
    ชมรมนักจัดรายการวิทยุ-โทรทัศน์เชียงใหม่-ลำพูน กำหนดจัดกิจกรรมเนื่องในวันวิทยุกระจายเสียง ประจำปี 2549 ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2549
นางจินตนา สิงห์สุรเมธ ประธานชมรมนักวิทยุและโทรทัศน์เชียงใหม่ – ลำพูน เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดงานวันวิทยุกระจายเสียงครบรอบปีที่ 76 ซึ่งจะเวียนมาถึงอีกวาระหนึ่งในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2549 นี้
ทั้งนี้ได้มีการกำหนดกิจกรรมที่สำคัญประกอบด้วย การจัดรายการพิเศษทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 จังหวัดเชียงใหม่ เป็นการสนทนาเรื่อง บทบาทวิทยุกระจายเสียง ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา 15.00-15.30 น. โดยมีนักวิชาการร่วมสนทนาประกอบด้วย ดร.จิรพร วิทยศักดิ์พันธ์ อาจารย์จากคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และนายสุเมธ ศิรินิรันดร์ อดีตประธานชมรมนักวิทยุและโทรทัศน์เชียงใหม่-ลำพูน
ส่วนในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา 10.00 น. จะมีพิธีทำบุญตักบาตรเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่สมาชิกที่ล่วงลับ ณ วัดชัยมงคล และเวลาค่ำตั้งแต่ 18.00 น.เป็นต้นไปจะมีงานเลี้ยงพบปะสังสรรค์ระหว่างสมาชิกกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และผู้มีอุปการคุณ ณ ลานเอนกประสงค์ หน้าสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 โดยได้เชิญผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดงาน
ชมรมนักจัดรายการวิทยุ-โทรทัศน์เชียงใหม่-ลำพูน ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2526 ขณะนี้มีสมาชิกกว่า 300 คน มีนางจินตนา สิงห์สุรเมธ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 จังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานชมรมคนปัจจุบัน โดยที่ผ่านมาชมรมได้จัดกิจกรรมสาธารณกุศล อาทิ แจกผ้าห่ม อุปกรณ์กันหนาวให้แก่ผู้ยากไร้ในถิ่นทุรกันดาร และบำเพ็ญสาธารณกุศลมาโดยตลอด ซึ่งมีองค์กรภาครัฐและเอกชนที่เล็งเห็นความสำคัญได้ให้การสนับสนุนด้านต่าง ๆ ด้วยดีเสมอมา ภายใต้ปณิธานร่วมกันคือ “สร้างสรรค์สามัคคี รักษาประเพณี ช่วยเหลือสังคม”
 
, อ่าน 1183  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม