ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเยี่ยมการดำเนินโครงการ TO BE NUNBER ONE

  
    ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเยี่ยมการดำเนินโครงการ TO BE NUNBER ONE ที่จังหวัดเชียงใหม่
เมื่อเวลา 17.40 น.วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2549 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จยังหอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทรงเยี่ยมชมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUNBER ONE ที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายกว้าง รอบคอบ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุขถวายการต้อนรับ พร้อมเบิกตัวนายสุวัฒน์ ตันติพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กราบทูลรายงาน และเบิกผู้สนับสนุนกิจกรรม TO BE NUNBER ONE เข้ารับประทานโล่และเข็มที่ระลึก ต่อด้วยการแสดงล้านนาราชสำนักของสมาคมศิษย์เก่านาฏศิลป์เชียงใหม่ จากนั้นผู้ผ่านการบำบัดและผู้ติดยาเสพติดซึ่งกำลังบำบัดรักษา กราบทูลรายงาน และตัวแทนสมาชิก TO BE NUMBER ONE กล่าวนำปฏิญาณตนพร้อมร้องเพลง TO BE NUMBER ONE จากนั้นทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ได้ประทานพระดำรัสแก่สมาชิกที่มาร่วมกิจกรรม ต่อด้วยทรงเป็นองค์ประธานในการแสดงคอนเสิร์ตตามพระอัธยาศัย
สำหรับจังหวัดเชียงใหม่มีผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ จำนวน 24,920 คน และมีสมาชิก TO BE NUMBER ONE จำนวนทั้งสิ้น 409,089 คน โดยสมาชิกได้รวมตัวกันจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE ทั้งในสถานศึกษาและและในชุมชนจำนวน 177 ชมรม
 
, อ่าน 1189  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม