กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ส่งเสริมเกษตรกรตำบลในภาคเหนือตามโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งฟาร์ม นำระบบไร่นาสวนผสมมาเป็นแบบอย่างให้เกษตรกรนำไปประยุกต์ใช้

  
     สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดสัมมนาเกษตรตำบลจาก 17 จังหวัดภาคเหนือตามโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งฟาร์ม ณ โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้เพื่อสนองนโยบายรัฐบาลที่ส่งเสริมให้เกษตรตำบลทุกแห่งทั่วประเทศมีแปลงเกษตรเพื่อเป็นตัวอย่างให้เกษตรกรได้ศึกษาดูงาน นายประยุทธ สุขสมจิตร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 กล่าวว่า โครงการดังกล่าวเกษตรกรสามารถเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการ การทำบัญชีฟาร์ม ระบบดิน ปุ๋ย การปลูกพืชและการดูแล นำกลับไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ของเกษตรกรเอง ยึดตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง นำความรู้เรื่องไร่นาสวนผสมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาขยายผลให้เกษตรกรได้เห็นตัวอย่าง โดยเกษตรกรเหล่านี้มาจากผู้ที่ไปลงทะเบียนเพื่อแก้ปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการกับกระทรวงมหาดไทยไว้ สำหรับภาคเหนือของไทยส่วนใหญ่เป็นฟาร์มขนาดเล็กเหมาะกับการทำไร่นาสวนผสมโดยแบ่งพื้นที่ปลูกข้าว สระน้ำ พืชล้มลุก และพืชยืนต้น ซึ่งเกษตรกรสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างพอเพียง โดยพบว่ามีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่มีฟาร์มขนาดใหญ่เช่นฟาร์มโคนม ฟาร์มสุกร และเลี้ยงปลา
 
, อ่าน 1190  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่