ปีที่ผ่านมาไทยได้ดุลการค้ากับประเทศเพื่อนบ้านในด่านชายแดนภาคเหนือ มูลค่าการส่งออกสูงกว่าการนำเข้าจากทั้งพม่า ลาว และจีน

  
     นายสถิต ลิ่มพงษ์พันธุ์ อธิบดีกรมศุลกากร เปิดเผยว่า ในการจัดเก็บภาษีด่านศุลกากรชายแดนภาคเหนือพบว่าไทยได้ดุลการค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน โดยในปีงบประมาณ 2548 มีมูลค่าการส่งออกผ่านด่านชายแดนภาคเหนือกว่า 93,000 ล้านบาท โดยเฉพาะที่ด่านศุลกากรลำพูนมีมูลค่าการส่งออกและนำเข้าสูงกว่าทุกด่าน กว่า 65,900 ล้านบาท มูลค่าการนำเข้ารวมกว่า 57,000 ล้านบาท เฉพาะด่านศุลกากรลำพูนกว่า 53,000 ล้านบาท ขณะที่มูลค่าการค้าชายแดน ปี 2548 มีกว่า 15,000 ล้านบาท และมูลค่าการนำเข้ากว่า 2,801 ล้านบาท จะเห็นได้ว่าไทยได้ดุลการค้าในประเทศพม่า จีนและลาวทุกประเทศ อธิบดีกรมศุลกากรกล่าวด้วยว่า โดยได้ดุลพม่ามากที่สุด เฉลี่ยเดือนละประมาณพันล้านบาท รองลงมาคือจีนเฉลี่ยเดือนละ 600 ล้านบาท นำเข้าเฉลี่ยเดือนละ 400 ล้านบาท โดยมีการส่งสินค้าผ่านด่านเชียงแสนทางเรือ เข้าสู่แคว้น 12 ปันนา ส่วนลาวนั้นไทยเกินดุลการค้าโดยนำเข้าเฉลี่ยเดือนละ 5-60 ล้านบาท ขณะที่ส่งออกเฉลี่ยเดือนละ 200 ล้านบาท โดยปีนี้กรมศุลกากรได้รับมอบหมายให้จัดเก็บภาษีให้ได้ 370 ล้านบาท ทั้งนี้ขึ้นกับสถานการณ์ อันเนื่องจากไทยได้ส่งเสริมการค้าชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งระบบ Contact farming ประกอบการเปิดเขตเสรีทางการค้าซึ่งทำให้การจัดเก็บภาษีชายแดนลดลงตามมา
 
, อ่าน 1203  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง