รัฐบาลตั้งเป้าปีนี้จะแก้ไขปัญหาความยากจนให้ประชาชนที่ลงทะเบียนแก้ปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการกับกระทรวงมหาดไทยร้อยละ 40 และจะดำเนินการให้แล้วเสร็จทั้งหมดในปี 2551

  
     นายเสริมศักดิ์ พงศ์พาณิชย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวภายหลังตรวจเยี่ยมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการนายอำเภอเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการคาราวานแก้จนประจำปี 2549 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ ว่า ในการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการนายอำเภอจะเป็นหัวหน้าทีมและเป็นศูนย์กลางบูรณาการทุกหน่วยงานแก้ปัญหา โดยจะเน้นคาราวานแก้ปัญหาความยากจน แก้ปัญหารายครอบครัว แต่ละครอบครัวจะมีบัญชีรายบุคคลในครัวเรือนว่ามีปัญหาอะไร และจะให้ชุมชนมีส่วนร่วมแก้ปัญหา โดยส่งเสริมอาชีพ สร้างงานสร้างรายได้ให้ประชาชน โดยนำรูปแบบที่นายกรัฐมนตรีลงแก้ปัญหาความยากจนที่อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ดเป็นแนวทางและมอบให้สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางหลักสูตรอบรม ให้แต่ละพื้นที่หารูปแบบของแต่ละพื้นที่ตามสภาพปัญหา ความจำเป็นเร่งด่วน โดยตั้งเป้าจะดำเนินการช่วยเหลือประชาชนที่จดทะเบียนแก้ปัญหาความยากจนกับกระทรวงมหาดไทยไว้ให้แล้วเสร็จร้อยละ 40 ในปีนี้ และแล้วเสร็จในปี 2551 (ปี 2550 อีกร้อยละ 30 และ ปี 2551 อีกร้อยละ 30 จึงจะแล้วเสร็จทั้งหมด) โดยจะเริ่มปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชนทั่วประเทศตั้งแต่เดือนมีนาคมนี้เป็นต้นไป สำหรับ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบนนั้นนายอำเภอ และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ทุกอำเภอได้มาประชุมเพื่อหารูปแบบในการแก้ปัญหาความยากจน 8 วัน โดยมีภาคทฤษฎี 5 วัน ผู้เข้ารับการอบรมจะรับทราบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานก่อนออกปฏิบัติงานจริงในพื้นที่ หลังจากนั้นจะแบ่งกลุ่มออกไปฝึกปฏิบัติงานจริงในพื้นที่ 12 อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่ ก่อนจะนำไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่จริงต่อไป
 
, อ่าน 1195  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่