รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุปีนี้ภาคเหนือไม่น่าเป็นห่วงปัญหาภัยแล้งมากนัก โดยจังหวัดที่น่าเป็นห่วงคือเชียงราย นครสวรรค์ อุทัยธานี แพร่และตาก

  
     นายเสริมศักดิ์ พงษ์พาณิชย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวภายหลังประชุมมอบนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัด 17 จังหวัดภาคเหนือในการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งปี 2549 ว่า ในส่วนของภาคเหนือสถานการณ์ไม่น่าเป็นห่วงเพราะปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำมีเต็มอ่างหลายแห่ง โดยมีน้ำเฉลี่ยมากกว่าปีที่ผ่านมากว่าร้อยละ 20 ประกอบกับจำนวนหมู่บ้านที่ประสบภัยแล้งมีไม่มากนัก ในส่วนของพื้นที่นอกเขตชลประทานได้ฝากให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดูแลอย่างใกล้ชิด โดยรวมภาคเหนือจังหวัดที่คาดว่าจะมีปัญหาเรื่องภัยแล้งรุนแรงที่สุดคือจังหวัดเชียงราย รองลงมาคือจังหวัดนครสวรรค์ อุทัยธานี แพร่และตาก มีพื้นที่ประสบภัยแล้งตั้งแต่ 2 หมื่นถึง 5 หมื่นไร่ โดยพื้นที่ที่น่าเป็นห่วงอยู่ที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกเพราะมีน้ำในอ่างเก็บน้ำไม่ถึงร้อยละ 30 โดยมีนโยบายใช้น้ำบนฟ้า น้ำในอ่าง และน้ำใต้ดินอย่างประหยัดเกิดประโยชน์คุ้มค่าที่สุด เน้นความร่วมมือบูรณาการทั้งภาครัฐ เอกชนและชุมชน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยังกล่าวด้วยว่า สำหรับแนวทางแก้ปัญหาภัยแล้งนั้นมีหลายแนวทาง โดยตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ นี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะเริ่มปฏิบัติการฝนหลวง โดยได้ให้นโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดว่าประชาชนจะต้องมีน้ำดื่มน้ำใช้เพียงพอ แล้วจึงพิจารณาเรื่องการเกษตรให้ประชุมร่วมกันเพื่อประชาชนรู้สถานการณ์น้ำต้นทุน ทำความตกลงกับประชาชนเพื่อวางแผนปลูกพืช แต่ละจังหวัดจะมีงบประมาณจังหวัดละ 50 ล้านบาท และจะเน้นสร้างประปาหมู่บ้านเพื่อให้แล้วเสร็จมีประปาครบทุกหมู่บ้านภายในปี 2550
 
, อ่าน 1199  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่