เครือข่ายเกษตรอินทรีย์ ตามโครงการอาหารเชียงใหม่ปลอดภัย เพิ่มผลผลิตพืชผักปลอดภัยจากสารพิษในตลาดได้มากขึ้น

  
    โครงการอาหารเชียงใหม่ปลอดภัย ภายใต้การสนับสนุนของ สสส. ประสบความสำเร็จในการสร้างเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ สามารถเพิ่มผลผลิตพืชผักปลอดภัยจากสารพิษในตลาดได้มากขึ้น
ชาวบ้านหนองมะจับ ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งได้รวมตัวกันจัดตั้งเป็นกลุ่ม หนึ่งในเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ของโครงการอาหารเชียงใหม่ปลอดภัย ที่เริ่มดำเนินการมาได้ปีกว่า ปัจจุบันผลผลิตทางการเกษตรส่วนใหญ่ในหมู่บ้านแห่งนี้ ล้วนมาในรูปแบบเกษตรอินทรีย์ ที่สำคัญ ประชาชนในหมู่บ้านมีความรู้ความเข้าใจถึงปัญหาของสารเคมีที่จะสร้างผลกระทบต่อผู้บริโภค ต่อผู้ผลิตเอง รวมทั้งสิ่งแวดล้อม
นายก๋องคำ อินต๊ะ หนึ่งในเกษตรกรบ้านหนองมะจับกล่าวว่า เดิมทีในหมู่บ้านมีการใช้สารเคมีเพื่อการเกษตรกันมาก ในขณะที่ได้พบเห็นผู้ที่ใช้สารเคมีต้องประสบกับปัญหาด้านสุขภาพรายแล้วรายเล่า แต่เมื่อหันมาทำการเกษตรแบบอินทรีย์แล้วรู้สึกถึงความสบายใจอย่างเห็นได้ชัด
สำหรับการขับเคลื่อนโครงการอาหารเชียงใหม่ปลอดภัยในหมู่บ้านนั้น เริ่มด้วยการสร้างเครือข่ายให้เป็นกลุ่ม สนับสนุนองค์ความรู้พร้อมชี้ให้เห็นถึงพิษภัยจากสารเคมี โดยเน้นความพอเพียงคือการผลิตเพื่อบริโภคเป็นหลัก เมื่อมีเหลือแล้วจึงนำไปขาย ปรากฎว่ากลุ่มเกษตรกรเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ต่างก็มีความพอใจกับผลผลิตที่ได้ รวมทั้งรายที่เพิ่มตามมา เพราะสามารถลดค่าใช้จ่ายลงไปถึงครึ่งของการซื้อสารเคมี ซึ่งเกษตรกรก็ตัดสินใจเลือกแล้วว่าจะทำเกษตรอินทรีย์ตลอดไปโดยไม่หันกลับไปหาสารเคมีอีก
การสนับสนุนทั้งด้านวิชาการและการเอาใจใส่อย่างจริงจังของโครงการอาหารเชียงใหม่ปลอดภัย ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ หรือ สสส. นับว่าเดินมาถูกทางแล้ว ที่เน้นเพื่อบริโภคเป็นหลัก เพราะหากเน้นเรื่องตลาดเป็นหลักเมื่อใด ย่อมจะมีการแข่งขันตามมา ซึ่งจะนำไปสู่การเร่งผลิตจนละเลยต่อคุณภาพ ดังนั้น จึงเชื่อได้ว่า นับจากนี้ไปเป้าหมายการเพิ่มผลผลิตพืชผักปลอดภัยจากสารพิษ วางจำหน่ายในตลาดเมืองเชียงใหม่ ต้องเป็นไปได้อย่างไม่ต้องสงสัย
 
, อ่าน 1210  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม