กิจกรรมวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลกที่จังหวัดเชียงใหม่จัดอย่างยิ่งใหญ่

  
     กิจกรรมวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลกที่จังหวัดเชียงใหม่จัดอย่างยิ่งใหญ่ เพื่อสร้างจิตสำนึกและความมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปภายในปี พ.ศ.2563
นายทฤษฎี ชาวสวนเจริญ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ปี 2552 ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อร่วมรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนร่วมตระหนักถึงพิษภัยของโรคพิษสุนัขบ้า ทั้งนี้จากการที่องค์การอนามัยโลก และองค์กรโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ ได้ตกลงร่วมกันในการกำหนดเป้าหมายให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปภายในปี พ.ศ.2563 ทั้งนี้โรคพิษสุนัขบ้ายังเป็นสาเหตุสำคัญของการเสียชีวิตของมนุษยชาติทั่วโลก แต่ละปีจะมีผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าไม่ต่ำกว่า 50,000 ราย สำหรับประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตในปี พ.ศ.2544-2551 จำนวน 181 ราย ภาคกลางมากที่สุด รองลงมาคือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ สำหรับภาคเหนืออัตราการป่วยและเสียชีวิตและป่วยด้วยโรคพิษสุนัขบ้าลดมากกว่าภาคอื่น ๆ อย่างต่อเนื่อง กรมปศุสัตว์ กรมควบคุมโรคและกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตกลงร่วมกันที่จะเร่งรัดป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปภายในปี พ.ศ.2563 โดยกำหนด 5 ยุทธศาสตร์ คือ บูรณาการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า สร้างเสริมบทบาทองค์กรท้องถิ่นในการป้องกันและควบคุม เฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคในคนและสัตว์ เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วน และเสริมสร้างความรู้ ทักษะ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
กิจกรรมในงานวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลกที่จังหวัดเชียงใหม่มีการประกวดสุนัข การแสดงความสามารถของสุนัข ขบวนพาเหรดมาสคอตสัตว์ นิทรรศการทางวิชาการ คลินิกตรวจสุขภาพและฉีดวัคซีนให้สัตว์เลี้ยงฟรี และกิจกรรมการแสดงบนเวที
 
12 กันยายน 2552 , 13:36 น. , อ่าน 1179  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่