เวทีประชาคม โครงการก่อสร้างอุโมงค์ผันน้ำอ่างเก็บน้ำแม่งัดสมบูรณ์ชล สู่อ่างเก็บน้ำแม่กวงอุดมธารา

  
    ประชาชนกว่า 500 คนให้ความสนใจร่วมเวทีประชาคม โครงการก่อสร้างอุโมงค์ผันน้ำอ่างเก็บน้ำแม่งัดสมบูรณ์ชล สู่อ่างเก็บน้ำแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ มูลค่าก่อสร้างกว่าหมื่นล้านบาท
เวทีประชาคมโครงการเพิ่มปริมาณน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา อุโมงค์ส่งน้ำแม่งัด-แม่กวง เชียงใหม่ ณ ศาลาเอนกประสงค์เขื่อนแม่กวงอุดมธารา อ.ดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับความสนใจจากประชาชนอย่างมาก มีประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งจากจังหวัดเชียงใหม่และลำพูนประมาณ 500 คน เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น ซึ่งมีนายมนตรี ตันตระกูล วิศวกรใหญ่ที่ปรึกษาวิชาชีพด้านวิศวกรรมโยธา กรมชลประทาน เป็นประธาน โครงการดังกล่าวจะสร้างอุโมงค์ส่งน้ำ ความยาวประมาณ 50 กิโลเมตร นำน้ำจากเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล อ.แม่แตง ส่งมายังอ่างเก็บน้ำแม่ กวงอุดมธารา อำเภอดอยสะเก็ด เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้งอย่างครบวงจร เป็นอุโมงค์ใต้ดินลึกกว่าร้อยเมตร งบประมาณโครงการอุโมงค์ส่งน้ำแม่งัดประมาณ 5,800 ล้านบาท ขณะที่โครงการอุโมงค์ส่งน้ำแม่กวงจะใช้งบประมาณ 6,000 ล้านบาท ใช้เวลาก่อสร้าง 6 ปี หลังจากก่อสร้างแล้วเสร็จครอบคลุมพื้นที่เกษตร 57,000 ไร่ จากเดิม 17,000 ไร่ นายวัธนา กีรกะจินดา ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงกล่าวว่าหากโครงการดังกล่าวแล้วเสร็จจะแก้ปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง และยังแก้ปัญหาประชาชนละทิ้งถิ่นฐานได้เป็นอย่างดี
สำหรับโครงการก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำดังกล่าวขณะนี้ได้ทำการสำรวจแล้วเสร็จแล้ว มีการจัดสัมมนาและประชุมกลุ่มย่อยตามข้อกำหนด ขั้นตอนต่อไปจะจัดหาที่ดินโดยได้ประสานกับทางจังหวัด กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช เนื่องจากอุโมงค์ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ป่าสงวน ปลายเดือนนี้จะเสนอรายงานเพื่อให้กรมชลประทานเสนอสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หลังจากนั้นจึงจะนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา หากไม่มีปัญหาอุปสรรคใด ๆ คาดว่าจะเริ่มดำเนินโครงการก่อสร้างได้ตั้งแต่ปี 2554
 
15 กันยายน 2552 , 14:53 น. , อ่าน 1195  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่