กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กันงบประมาณก้อนแรกไว้ให้โครงการอุโมงค์ผันน้ำแม่งัด แม่กวงสี่พันล้านบาท

  
     โครงการอุโมงค์ผันน้ำจากเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล สู่อ่างเก็บน้ำแม่กวงอุดมธารามีความเป็นไปได้ ทั้งนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กันงบประมาณก้อนแรกไว้ให้สี่พันล้านบาท
นายธวัชชัย สำโรงวัฒนา รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวภายหลังตรวจเยี่ยมเวทีประชาพิจารณ์โครงการก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่งัดสมบูรณ์ชล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ สู่อ่างเก็บน้ำแม่กวงอุดมธารา อำเภอดอยสะเก็ด เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้งอย่างครบวงจรว่า โครงการดังกล่าวเป็นความต้องการของประชาชน ที่มีมติเป็นเอกฉันท์เรียกร้องให้เริ่มดำเนินโครงการ เนื่องจากพื้นที่รับน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา ประสบปัญหาภัยแล้งมาโดยตลอด ขณะที่น้ำจากเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชลมีน้ำเพียงพอ สามารถถ่ายเทมาช่วยพื้นที่ดังกล่าวได้ อันจะเกิดประโยชน์มหาศาลต่อประชาชนทั้งการอุปโภค บริโภคและการเกษตร โครงการดังกล่าวประชาชนเรียกร้องให้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2553 ซึ่งจะใช้งบประมาณในปีแรกประมาณ 4 พันล้านบาท ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กันงบประมาณส่วนนี้ไว้แล้ว ยังเหลือเพียงขั้นตอนการศึกษาจากสำนักนโยบายและแผน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งในวันที่ 8 ตุลาคม 2552จะมีการประชุมใหญ่อีกครั้ง ซึ่งมีความเป็นไปได้สูงที่จะผ่านโครงการดังกล่าวตามความต้องการของประชาชน
อย่างไรก็ตามแม้ว่าจะไม่มีปัญหาในเรื่องงบประมาณ แต่โครงการดังกล่าวก็น่าจะมีอุปสรรคพอสมควร เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่ของการก่อสร้างอยู่ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ทั้งอุทยานแห่งชาติศรีลานนา พื้นที่ป่าแม่แตง ป่าสันทรายและป่าขุนแม่กวง บางพื้นที่อยู่ในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 1 A ซึ่งมติคณะรัฐมนตรีห้ามใช้ประโยชน์ในทุกกรณี ซึ่งหากจะผ่านโครงการดังกล่าวก็จะต้องดำเนินการยกเว้นเป็นกรณีพิเศษ
 
15 กันยายน 2552 , 15:42 น. , อ่าน 1208  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่