จังหวัดเชียงใหม่ประชุมเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ

  
     จังหวัดเชียงใหม่ประชุมทำความเข้าใจผู้ประกอบการสถานบันเทิง สถานบริการ โรงแรมที่พักและสถานศึกษาเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ
นายชุมพร แสงมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุมสร้างความเข้าใจและพัฒนาความร่วมมือผู้ประกอบการจังหวัดเชียงใหม่ ตามนโยบายการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบและพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ ณ โรงแรมเมอร์เคียว จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้ประกอบการสถานบันเทิง สถานบริการ โรงแรมที่พัก ชมรมภัตตาคารร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม และตัวแทนสถานศึกษาเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการ และผู้เกี่ยวข้องได้รับรู้ข้อกฎหมาย แนวทางปฏิบัติตามกฎหมายอย่างถูกต้อง สร้างความตระหนักในโทษภัย อันตราย และผลกระทบจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบและรับทราบนโยบายการดำเนินงานควบคุมของทางจังหวัด
กระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือด่วนที่สุด กำชับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 โดยให้ทางจังหวัดกวดขันสถานบริการ และสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ โดยให้ประชาสัมพันธ์แก่ประชาชน ส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ทราบว่าการขายและการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่หรือบริเวณที่กฎหมายห้าม มีความผิดตามกฎหมาย โดยให้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัด และสนับสนุนการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนในการรณรงค์และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาผลกระทบที่เกิดขึ้น ตลอดจนป้องกันเด็กและเยาวชนมิให้เข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้โดยง่าย
 
15 กันยายน 2552 , 16:23 น. , อ่าน 1196  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่