จังหวัดเชียงใหม่เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ

  
     จังหวัดเชียงใหม่เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ จากอัตราส่วนประชากรผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้น อย่างต่อเนื่อง
นายชุมพร แสงมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเตรียมความพร้อมประชาคมจังหวัดเชียงใหม่ เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ณ โรงแรมเซ็นทาราดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้เนื่องจากโครงสร้างประชากรไทย มีแนวโน้มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเช่นเดียวกับประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ประชากรผู้สูงอายุของไทยเพิ่มจากร้อยละ 5 ในปี พ.ศ.2493 เป็นร้อยละ 10.1 ในปี พ.ศ.2543 เพิ่มขึ้นถึงสองเท่า โดยในปี พ.ศ.2558 จะมีสัดส่วนผู้สูงอายุร้อยละ 15.6 และจะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 25 ในปี พ.ศ.2576 ประกอบกับระบบสาธารณสุขที่พัฒนาก้าวหน้า ส่งผลให้ผู้คนมีอายุเฉลี่ยยืนยาวขึ้นอีก 8.8 ปี โดยเฉลี่ยผู้ชายมีอายุเฉลี่ย 71.8 ปีและผู้หญิงอายุเฉลี่ย 80.6 ปี ภายใน 27 ปีนับจากปี พ.ศ.2551 ผู้สูงอายุ 1 คนจะมีคนวัยแรงงานดูและเพียง 2 คนและลดลงเรื่อย ๆ ในอนาคต ขณะที่สังคมปัจจุบันเป็นสังคมเมืองและครอบครัวเดี่ยว ส่งผลให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุเต็มตัว ซึ่งทุกภาคส่วนต้องเตรียมพร้อม
สำหรับจังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่มีการเพิ่มขึ้นของประชากรผู้สูงอายุอย่างรวดเร็ว คิดเป็นร้อยละ 12.6 ของประชากร โดยมีปัจจัยหลายอย่างคือ ประชากรที่มีอัตราการเกิดสูงช่วง Baby Bloomer กำลังเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ เชียงใหม่ยังมีข้าราชการบำนาญ ประชากรวัยเกษียณอายุทั้งชาวไทยและต่างชาติอาศัยอยู่ เป็นต้น โดยการเตรียมรับสังคมผู้สูงอายุนั้น ต้องเตรียมตัวผู้สูงอายุทั้งด้านสุขภาพ การเงิน สังคม วัฒนธรรม เตรียมบุตรหลาน โดยปลูกฝังเรื่องความกตัญญู เพื่อไม่ให้ทอดทิ้ง และเตรียมชุมชน ให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุอย่างจริงจัง ใช้ศักยภาพผู้สูงอายุถ่ายทอดภูมิปัญญา และเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในสังคม รวมทั้งจัดสวัสดิการไว้รองรับอย่างพอเพียง และเหมาะสม
 
16 กันยายน 2552 , 11:32 น. , อ่าน 1180  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่