มอบใบรับรองมาตรฐาน แก่ โรงแรม โรงเรียน ตลาดสด ร้านอาหารและแผงลอยในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่

  
     เทศบาลนครเชียงใหม่มอบใบรับรองมาตรฐาน ใบประกาศเกียรติคุณแก่ โรงแรม โรงเรียน ตลาดสด ร้านอาหารและแผงลอยในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่จัดพิธีมอบใบรับรองมาตรฐาน โล่รางวัล และใบประกาศเกียรติคุณแก่สถานประกอบการ โรงแรม โรงเรียน ตลาดสด ร้านอาหารและแผงลอย ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ที่ผ่านการตรวจประเมินสถานประกอบการ ตามมาตรฐานที่กำหนด จำนวนทั้งสิ้น 100 แห่ง ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้กลุ่มงานสุขาภิบาล ส่วนบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินงานตามโครงการในหลายกิจกรรม ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 งานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมชุมชน ได้ดำเนินงานโครงการโรงแรมน่าอยู่ น่าพักโดยในปี 2552 มีโรงแรมที่ได้รับการรับรองในระดับทอง 19 แห่ง ระดับเงิน 1 แห่ง งานคุ้มครองผู้บริโภคได้ดำเนินการเฝ้าระวังพิษสารตะกั่วตกค้างในหม้อก๋วยเตี๋ยวและตู้น้ำดื่มในโรงเรียน การดำเนินงานเฝ้าระวังความปลอดภัยจากการใช้น้ำมันทอดซ้ำในตลาดสด รวมถึงการประเมินกิจกรรมโรงเรียนเครือข่าย อย.น้อย(ตัวแทนที่ดำเนินงานด้านอาหารและยาในโรงเรียน) จ.เชียงใหม่ ในเขตเทศบาลฯ และงานสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ได้จัดอบรมสุขาภิบาลอาหาร ร้านอาหารในสถานีขนส่งทั้ง 2 แห่ง คือ สถานีขนส่งแห่งที่ 1 (สถานีขนส่งช้างเผือก) และสถานีขนส่งแห่งที่ 2 (สถานีขนส่งอาเขต ) จำนวน 21 ร้าน การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่เทศกิจที่มีหน้าที่ จัดระเบียบ ร้านอาหารแผงลอย ในเรื่องมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารเบื้องต้น การอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการร้านอาหารในโรงเรียน การอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการแผงลอย และกิจกรรมการตรวจคุณภาพน้ำมันที่ใช้ทอดอาหารโดยปี 2552 ได้เกิดนวัตกรรมใหม่โดยสามารถตรวจหาค่าโพล่าร์จากน้ำมันทอดซ้ำในของทอด คือ ปลาท่องโก๋ เป็นแห่งแรกในประเทศไทย
 
17 กันยายน 2552 , 15:05 น. , อ่าน 1204  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่