สถานกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา ประจำจังหวัดเชียงใหม่ บรรยายแนะแนวโครงการแลกเปลี่ยน ทำงานและท่องเที่ยวภาคฤดูร้อน ในประเทศสหรัฐอเมริกา

  
    รองกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกาประจำจังหวัดเชียงใหม่ ย้ำเตือนเรื่องการศึกษาข้อมูลและการเตรียมตัวก่อนเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนการทำงานและท่องเที่ยวภาคฤดูร้อนในประเทศสหรัฐอเมริกา เพราะที่ผ่านมาเคยเกิดปัญหาที่ทางการไม่สามารถเข้าไปช่วยเหลือแก้ไขได้
Mr. Thomas M Schmidt รองกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา ประจำจังหวัดเชียงใหม่ บรรยายพิเศษแนะแนวโครงการแลกเปลี่ยน ทำงานและท่องเที่ยวภาคฤดูร้อน ในประเทศสหรัฐอเมริกา ในวันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2552 เวลา 10.00 น. ณ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น และเวลา 13.30 ณ มหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจและแนวทางการปฏิบัติสำหรับนักศึกษาที่จะเข้าร่วมโครงการ
สาระสำคัญของการบรรยายครั้งนี้ ประกอบด้วยคุณสมบัติผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการ ความรับผิดชอบของบริษัทนายจ้าง การขอวีซ่า และการเตรียมตัวของผู้เข้าร่วมโครงการ โดยรองกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกาประจำจังหวัดเชียงใหม่ได้เน้นย้ำให้ผู้เข้าร่วมโครงการ พิจารณารายละเอียดอย่างถี่ถ้วนก่อนลงชื่อในสัญญาจ้าง ทั้งเงื่อนไขการจ้างงาน การจัดหาที่พัก สวัสดิการและการประกันสุขภาพ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่จะมีตามมา ข้อมูลในการติดต่อบริษัทนายจ้างในสหรัฐ และข้อมูลติดต่อกรณีฉุกเฉิน ทั้งนี้เนื่องจากที่ผ่านมาพบว่าบางรายไปถึงสหรัฐอเมริกาแล้วได้งานหรือได้นายจ้างที่ไม่ถูกใจ และบางครั้งไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งเป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนือจากทางรัฐบาลหรือสถานกงสุลจะเข้าไปช่วยเหลือแก้ไข แต่ก็จะหาทางป้องกันโดยการเรียกประชุมทำความเข้าใจกับบริษัทที่จัดส่งนักศึกษาไปจากประเทศไทย
สำหรับโครงการทำงานและท่องเที่ยวภาคฤดูร้อน มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษาระดับอุดมศึกษาขึ้นไป ได้มีประสบการณ์โดยการใช้ชีวิตในสหรัฐอเมริกา ผ่านการเดินทางท่องเที่ยวและทำงานในระยะสั้นไม่เกิน 4 เดือน โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องได้รับการตอบรับจากนายจ้างที่จดทะเบียนอนุญาตจากกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาเสียก่อน ซึ่งจากสถิติตั้งแต่ปี 2549 – 2551 พบว่า นักศึกษาจากประเทศไทยเข้าร่วมโครงการดังกล่าวมากที่สุดในเอเชีย และมากเป็นลำดับที่ 5 ของโลก รองจากรัสเซีย บราซิล ตุรกี และยูเครน
 
18 กันยายน 2552 , 18:11 น. , อ่าน 1190  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่