กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเตรียมมอบใบรับรองมาตรฐานบริหารจัดการด้านเอดส์ในสถานประกอบการใน 5 จังหวัดภาคเหนือที่ดูแลผู้ติดเชื้อ HIV โดยไม่เลือกปฏิบัติ

  
     นางสาวทิพากร อุดมมณีสุวัฒน์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่า ในวันที่ 10 มีนาคม 2549 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ร่วมกับสมาคมแนวร่วมภาคธุรกิจไทยต้านภัยเอดส์ ได้กำหนดจัดพิธีมอบใบรับรองมาตรฐานการบริหารจัดการด้านเอดส์ในสถานประกอบกิจการ ASO Award Certificate ให้แก่สถานประกอบการ 5 จังหวัดภาคเหนือ ประกอบด้วยเชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปางและพะเยา ที่โรงแรมเชียงใหม่พลาซ่า จังหวัดเชียงใหม่ โครงการดังกล่าวเป็นผลสืบเนื่องจากการจัดทำบันทึกข้อตกลงระหว่างกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรมควบคุมโรค และสมาคมแนวร่วมภาคธุรกิจไทยต้านภัยเอดส์ เรื่องการป้องกันและการบริหารจัดการเรื่องเอดส์ในสถานที่ทำงาน ภายใต้การสนับสนุนของการกองทุนโลก โดยได้ร่วมกันพัฒนาเครื่องมือที่เรียกว่ามาตรฐานการบริหารจัดการเรื่องเอดส์ในสถานประกอบกิจการ ASO Thailand (AIDS response Standard Organization) ส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขสถานการณ์เอดส์อย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม บนพื้นฐานของการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการไม่เลือกปฏิบัติ กีดกัน ริดรอนสิทธิผู้ที่ติดเชื้อเอช ไอ วี และผู้ได้รับผลกระทบจากเอดส์ ลดพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อ HIV และลดปัญหาการรังเกียจและเลือกปฏิบัติต่อพนักงานที่ติดเชื้อในสถานประกอบการ ในปีที่ผ่านมา พื้นที่ 5 จังหวัดภาคเหนือมีสถานประกอบกิจการ 485 แห่ง ได้รับใบรับรองคุณภาพด้านการบริหารจัดการเรื่องเอดส์ในสถานประกอบกิจการ ในจำนวนนี้มีสถานประกอบกิจการของจังหวัดเชียงใหม่ 314 แห่ง ได้รับใบรับรองมาตรฐานระดับทอง 210 แห่งและระดับเงิน 104 แห่ง โดยในปีนี้มีสถานประกอบกิจการในจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมโครงการ 420 แห่ง
 
, อ่าน 1203  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่