เปิดอบรมฟรี โครงการสืบภาษา สานภูมิปัญญาคนเมือง

  
    สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดอบรมโครงการสืบภาษา สานภูมิปัญญาคนเมือง โดยผู้สนใจสามารถเข้ารับการอบรมได้ฟรี
นายอำนวย กันทะอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่แจ้งว่า การอบรมตามโครงการสืบภาษา สานภูมิปัญญาคนเมือง รุ่นที่ 2 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 มีนาคม ถึง 15 เมษายน 2549 และรุ่นที่ 3 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 เมษายน ถึงวันที่ 14 พฤษภาคม 2549 ณ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งประกอบด้วยหลักสูตรการเขียนและการพูดภาษาล้านนาเบื้องต้น และหลักสูตรการอบรมวรรณกรรมขับขานพื้นบ้าน
สำหรับหลักสูตรการเขียนและการพูดภาษาล้านนาเบื้องต้น สอนโดยศาสตราจารย์ ดร.อุดม รุ่งเรืองศรี อาจารย์เกริก อัครชิโนเรศ และอาจารย์สุเมธ สุกิน โดยเรียนทุกวันจันทร์ พุธและศุกร์ เวลา 17.00-18.00 น.ส่วนหลักสูตรการอบรมวรรณกรรมขับขานพื้นบ้าน สอนโดยอาจารย์สนั่น ธรรมชาติ เรียนทุกวันเสาร์และอาทิตย์ เวลา 14.30 -16.00 น.
ทั้ง 2 หลักสูตร เปิดรับสมัครเยาวชนและผู้สนใจทั่วไปรุ่นละ 30 คน โดยผู้เข้ารับการอบรมไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและขอใบสมัครได้ที่ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทร.0-5394-3624-8
 
, อ่าน 1200  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม