ประธานกรรมการหอการค้าไทยขอให้ภาคเอกชนมีความพร้อมในการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง

  
    ประธานกรรมการหอการค้าไทย ชี้ว่า ภาคเอกชนต้องเดินเคียงคู่ไปกับภาครัฐในการพัฒนาประเทศ โดยเรียกร้องให้ผู้นำทางเศรษฐกิจภาคเอกชนได้ออกมาร่วมเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีกว่า
นายดุสิต นนทะนาคร ประธานกรรมการหอการค้าไทย กล่าวว่า ในการสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 27 ณ โรงแรม เลอ เมอริเดียน จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่าง 27-29 พฤศจิกายน 2552 นับว่าได้รับสิ่งที่เป็นประโยชน์ และมีคุณค่าต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งจากการที่ได้ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดการสัมมนาและประสานข้อมูลกันอย่างใกล้ชิด จึงได้เห็นการทุ่มเท เอาใจใส่ ติดตามงาน และความรับผิดชอบอย่างสูงของบุคคลทั้ง 2 ซึ่งนับเป็นต้นแบบที่ดีในการทำงานร่วมกัน ทั้งนี้ หากวิธีการทำงานร่วมกันลักษณะนี้เกิดขึ้นทุกหนแห่ง ก็จะเป็นการใช้ศักยภาพ ความสามารถ และความร่วมมือกันอย่างเต็มที่ ระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เมื่อทีมงานเข้มแข็ง มีผู้นำที่มีความสามารถ งานก็จะประสบความสำเร็จ นั่นคือเกิดความมั่นคงทางเศรษฐกิจซึ่งเป็นผลดีกับประเทศไทย
ประธานกรรมการหอการค้าไทย กล่าวว่า ผลการสัมมนาครั้งนี้นับว่ามีคุณค่าอย่างยิ่ง เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากความเสียสละและจิตอาสาของทุกฝ่าย และจะเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลง เป็นแนวทางในการทำงานร่วมกันอย่างจริงจัง เพื่อทำให้เศรษฐกิจของประเทศพัฒนา มีความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน นั่นคือที่มาของคำว่า SD หรือ Sustainable Development สำหรับเศรษฐกิจไทยทั้งวันนี้และในอนาคต ซึ่งก็ต้องรวมกับ Economic คือ ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจหรือความสำเร็จทางธุรกิจ CG หรือ Corporate Governance คือ ธรรมาภิบาลและมีจรรยาบรรณ CSR หรือ Corporate Social Responsibility คือความรับผิดชอบต่อสังคม
ประธานกรรมการหอการค้าไทยกล่าวด้วยว่า ต่อจากนี้ จะนำข้อสรุปที่ได้ไปเสนอต่อนายกรัฐมนตรีในทันที เพื่อสร้างความเข้าใจและทำงานร่วมกัน และนับจากนี้ไป ภารกิจในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ทั้งเจ็ดแผนที่ได้ร่วมกันระดมความคิดกำหนดขึ้น เพื่อให้เข้าสู่กระบวนการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งทุกฝ่ายต้องมีความพร้อมที่จะร่วมกันก้าวไปสู่ความเปลี่ยนแปลงที่ดีกว่า เพื่อสร้างสรรค์ประเทศไทยให้มีพลังและขีดความสามารถที่จะยืนหยัดอยู่อย่างมั่นคง พร้อมทั้งขอให้ภาคเอกชนทุกคนพร้อมสำหรับการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริง
 
30 พฤศจิกายน 2552 , 12:29 น. , อ่าน 1211  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่