สำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ กรมประชาสัมพันธ์ นำสื่อมวลชนต่างประเทศ เยี่ยมชมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่จังหวัดเชียงใหม่

  
     สำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ กรมประชาสัมพันธ์ จัดโครงการสื่อมวลชนต่างประเทศสัญจร นำสื่อมวลชนประกอบด้วย ผู้สื่อข่าวจากสำนักข่าวต่างประเทศประจำประเทศไทย จากทุกภูมิภาคทั่วโลก เช่น สำนักข่าว เอบีซีของสหรัฐอเมริกา สำนักข่าวซินหัวจากสาธารณรัฐประชาชนจีน สำนักข่าวเบอร์นามาของมาเลเซีย เจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์จากสถานทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย ทั้งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เวียดนาม มาเลเซียและอื่น ๆ รวม 25 คน เดินทางมาเยี่ยมชมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง และศูนย์ศึกษาเพื่อการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 8-10 มีนาคม 2549 นางฉัตรลดา พินิจค้า หัวหน้าคณะจากกรมประชาสัมพันธ์ กล่าวว่า โครงการดังกล่าวเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี โดยนำเยี่ยมชมสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง รับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิจัยพืชเมืองหนาว เพื่อส่งเสริมให้ชาวเขาปลูกพืชทดแทนฝิ่น หยุดการเผาทำลายป่า เยี่ยมชมศูนย์ศึกษาเพื่อการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งเป็นศูนย์ศึกษาในการทดลองวิจัยเพื่อหารูปแบบการพัฒนา เปรียบเสมือนพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต ด้านป่าไม้ น้ำ ที่ดินการเกษตรและปศุสัตว์ ที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ภาคเหนือ เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณให้ทั่วโลกได้ประจักษ์ นอกจากนี้ คณะสื่อมวลชนต่างประเทศจะได้ชมสถานที่จัดงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2549 รับฟังบรรยายสรุปความคืบหน้าของการจัดงาน เพื่อประชาสัมพันธ์งานมหกรรมดังกล่าวไปยังนานาประเทศทั่วโลก โดยก่อนจะเดินทางกลับจะแวะชมเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีสถานที่ท่องเที่ยวและอนุรักษ์ธรรมชาติที่สวยงามแห่งใหม่ของเชียงใหม่ด้วย --------------------------------------------------------------------------------
 
, อ่าน 1184  

 ข่าวโดย   ข่าวโดย :