โครงการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาก่อนฟ้องคดี

  
     กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ร่วมกับ สำนักระงับข้อพิพาท สำนักงานศาลยุติธรรม จัดโครงการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเงินกู้ยืมก่อนฟ้องคดีกับผู้กู้ยืมที่มีหนี้ค้างชำระเกิน 5 งวดขึ้นไป โดยจะมีการจัดระหว่างวันที่ 6 – 9 ธันวาคม 2552 ณ ศาลแขวงเชียงใหม่ นายชาติชาย เหลืองอ่อน ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงเชียงใหม่ เปิดเผยถึงการจัดโครงการดังกล่าวเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้กู้ยืมและผู้ค้ำประกันที่จะถูกบอกเลิกสัญญามาติดต่อชำระหนี้ที่ค้างชำระ หรือผ่อนชำระหนี้ในช่วงเวลาดังกล่าว โดยผู้กู้ยืมและผู้ค้ำประกันต้องเข้าร่วมโครงการด้วยตนเอง ต้องเป็นผู้มีหนี้ค้างชำระตั้งแต่ 5 งวดขึ้นไปและจะต้องถูกดำเนินคดีในปี 2553 เท่านั้น หากไม่สามารถมาด้วยตนเองได้ให้ทำหนังสือมองอำนาจให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งที่บรรลุนิติภาวะมาทำแทนได้
สำหรับผู้กู้ยืมที่เข้าร่วมโครงการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาก่อนฟ้องคดี จะช่วยให้ไม่ถูกฟ้องร้อง ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งค่าธรรมเนียมศาลและค่าทนายความ ได้รับโอกาสการผ่อนผันชำระหนี้ ทราบผลการไกล่เกลี่ยทันทีที่ไกล่เกลี่ยเสร็จ มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกวิธีการชำระหนี้ที่เหมาะสมแล้ว ยังได้รับเงื่อนไขพิเศษ เช่น ถ้าทำสัญญาประนีประนอมยอมความ เพื่อผ่อนชำระเป็นรายเดือนลดเบี้ยปรับ 50% และถ้าชำระหนี้เสร็จสิ้นพร้อมดอกเบี้ย คือ ปิดบัญชีจะลดเบี้ยปรับ 80% หากมีข้อสงสัย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศาลจังหวัดเชียงใหม่ ศาลแขวงเชียงใหม่ หรือ ศูนย์สายใจ กยศ. 0-2610-4888
 
2 ธันวาคม 2552 , 09:13 น. , อ่าน 1184  

 ข่าวโดย   พยนต์-อนุสรา สวท.เชียงใหม่