แม่โจ้โพลล์สำรวจความคิดเห็นของผู้เข้าอบรมโครงการต้นกล้าอาชีพ ส่วนใหญ่เห็นว่าควรมีการจัดอบรมอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ร้อยละ 60.9 สามารถนำไปประกอบอาชีพได้จริง

  
     ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและพยากรณ์ทางการเกษตรหรือแม่โจ้โพลล์ สำรวจความคิดเห็นของผู้ที่เข้าร่วมอบรมโครงการต้นกล้าอาชีพ จำนวน1,036 คน จากทุกภูมิภาค สรุปผลได้ว่า สถานะผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ว่างงานถึงร้อยละ 79.8 สำเร็จการศึกษาใหม่ ร้อยละ 9 ถูกเลิกจ้าง ร้อยละ 8.4 และร้อยละ 2.8 เข้าข่ายถูกเลิกจ้าง ขณะที่ร้อยละ 83.3 มองว่า หลักสูตรมีความเหมาะสมตรงกับความต้องการ ส่วนอีกร้อยละ 16.7 มองว่าไม่เหมาะสม เพราะศูนย์ฝึกอบรมบางที่ไม่มีหลักสูตรที่ผู้เข้าอบรมต้องการ ส่วนประเด็นการประกอบอาชีพ ณ ปัจจุบันหลังเข้าร่วมการอบรมต้นกล้าอาชีพ ร้อยละ 60.9 ได้นำความรู้ไปประกอบอาชีพ โดยแบ่งเป็น อาชีพรับจ้าง ร้อยละ 10 วิสาหกิจชุมชน ร้อยละ 3.1 อาชีพอิสระ ร้อยละ 47.8 ขณะที่ร้อยละ 39.1 ไม่ได้นำไปประกอบอาชีพ สำหรับการเปลี่ยนแปลงด้านรายได้เมื่อเทียบกับอาชีพเดิม ร้อยละ 76.7 มีรายได้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 21.7 เท่าเดิม และร้อยละ 1.6 มีรายได้ลดลง ขณะที่ด้านความเป็นอยู่ส่วนใหญ่ ร้อยละ68.6 ดีขึ้น ร้อยละ30.3 เหมือนเดิม และร้อยละ1.1 แย่ลง
นอกจากนี้ผู้เข้าอบรมถึงร้อยละ45.7 ประสบปัญหาเรื่องความล่าช้าในการช่วยเหลือด้านงบประมาณสนับสนุนเพื่อใช้ลงทุนประกอบอาชีพ 3 เดือนหลังเสร็จสิ้นการอบรม อีกร้อยละ54.3 ไม่ประสบปัญหาใด ส่วนประเด็นที่รัฐบาลควรจัดอบรมโครงการต้นกล้าอาชีพอย่างต่อเนื่องนั้น ผู้เข้าอบรมร้อยละ 97.9 เห็นว่าควร เพราะเป็นการสร้างอาชีพและรายได้ มีเพียงร้อยละ 2.1ที่เห็นว่าไม่ควร เพราะต้องใช้งบประมาณเป็นจำนวนมาก แต่เมื่อสอบถามถึงความคุ้มค่าของโครงการต้นกล้าอาชีพที่รัฐบาลใช้งบประมาณจำนวนหนึ่งมาจัดอบรม ผู้เข้าอบรมร้อยละ 81.1 เห็นว่าคุ้มค่า มีเพียงร้อยละ10.9 ที่เห็นว่าไม่คุ้มค่า เพราะผู้เข้าอบรมบางคนไม่สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพได้จริง
 
2 ธันวาคม 2552 , 18:57 น. , อ่าน 1183  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ – สุดา สวท.เชียงใหม่