ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ระบุ ปัจจุบันสังคมให้การยอมรับบทบาทของสตรีมากขึ้น

  
     มูลนิธิส่งเสริมพัฒนาสตรีไทย และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดงานวันสตรีสากล ณ ลานด้านหน้าห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลแอร์พอร์ตพลาซ่า จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้สังคมได้ตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมพัฒนาสตรีไทยและสตรีสากล ให้สตรีได้เป็นพลังช่วยเหลือสังคม ประเทศชาติ และพัฒนาครอบครัวด้วยความเข้มแข็ง มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาประเทศ และปกป้องสิทธิมนุษยชนของตนเอง ร่วมกันต่อต้านยาเสพติด ต่อต้านความรุนแรงที่มีต่อสตรี สร้างคนให้เป็นคนดีของสังคม เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ ประธานสภาวัฒนธรรมเชียงใหม่ กล่าวว่าปัจจุบันสังคมให้การยอมรับบทบาทของสตรีมากขึ้น ทั้งนี้พบว่าสตรีในปัจจุบันมีการศึกษาสูง ทั้งนี้สตรีในภาคเหนือปัจจุบันนั้นแตกต่างจากในอดีตโดยสิ้นเชิงเพราะมีการศึกษาที่ดีและมีความคิดที่ก้าวหน้า เป็นพลังสำคัญในการผลักดันสิ่งที่ถูกต้องดีงาม และร่วมจรรโลงไว้ซึ่งวัฒนธรรมล้านนาที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ โดยยังเป็นห่วงถึงสภาพสังคมที่แปรเปลี่ยนและการยอมรับวัฒนธรรมตะวันตก รวมทั้งสื่ออินเตอร์เน็ตที่ทำให้สภาพคนในสังคมและสตรีแปรเปลี่ยนซึ่งเป็นสิ่งที่เหนือการควบคุม กิจกรรมในงานวันสตรีสากลที่จังหวัดเชียงใหม่มีการเสวนาทางวิชาการ การแสดงบนเวที การมอบทุนแก่สตรีพิการและสตรีนักเรียนนักศึกษาที่เรียนดีแต่กำพร้า กิจกรรมฝึกอาชีพ และตรวจสุขภาพฟรี โดยในช่วงเย็นได้มีพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโรกาสทรงครองสิริราชย์สมบัติครบ 60 ปี ด้วย
 
, อ่าน 1192  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง