คณะกรรมการศาสนิกสัมพันธ์ 5 ศาสนาในเชียงใหม่ร่วมประกอบพิธีถวายพระพรชัยมงคล

  
    ตัวแทนจาก 5 ศาสนาในเชียงใหม่ร่วมประกอบพิธีถวายพระพรชัยมงคลให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงหายจากพระอาการประชวรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
คณะกรรมการศาสนิกสัมพันธ์เชียงใหม่ จัดงาน “ ศาสนิกสัมพันธ์เชียงใหม่ ร่วมใจเทิดไท้ องค์ราชันย์” โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธาน ณ หอประชุมพุทธสถานเชียงใหม่ โดยมีนายไพโรจน์ แสงภู่วงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด ท่ามกลางตัวแทนของ 5 ศาสนา ประกอบด้วยศาสนาพุทธ คริสต์ อิสลาม พราหมณ์-ฮินดู และซิกข์ จัดกิจกรรมดังกล่าวเพื่อถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว องค์เอกอัครศาสนูปถัมภก เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา โดยศาสนาพุทธได้พระกอบพิธีเจริญชยมงคลคาถา ศาสนาคริสต์ได้ประกอบพิธีนมัสการพระเจ้า ศาสนาอิสลามได้ประกอบพิธีขอพรพระผู้เป็นเจ้า ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ประกอบพิธีตั้งจิตอธิษฐานเปล่งมนต์ถวายพระพร ส่วนศาสนาซิกข์-ซิกข์นามธารี ประกอบพิธีขอพรจากองค์ศาสดาคุรุนานักเทพ เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้ทรงหายจากพระอาการประชวร
ในการนี้วงโยธวาธิตและผู้ร่วมงานได้ร่วมร้องเพลงพ่อของแผ่นดิน เพลงสดุดีมหาราชาและเพลงสรรเสริญพระบารมี นับเป็นการน้อมรวมจิตใจคนไทยทุกเชื้อชาติศาสนา ให้หลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสอันเป็นมหามงคลนี้
 
3 ธันวาคม 2552 , 17:34 น. , อ่าน 1226  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-สุดา สวท.เชียงใหม่