จังหวัดเชียงใหม่ประชุมเพื่อรองรับงบไทยเข้มแข็ง ซึ่งคาดว่าจะได้รับการจัดสรร 181 ล้านบาท

  
    ตัวแทนหน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ร่วมประชุมเพื่อเตรียมการรองรับงบไทยเข้มแข็ง ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่คาดว่าจะได้รับการจัดสรร 181 ล้านบาท ใน 164 โครงการ
ที่ห้องประชุมศาลากลาง จังหวัดเชียงใหม่ ตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมการเตรียมการรองรับการดำเนินการภายใต้การจัดสรรงบประมาณไทยเข้มแข็ง 2555 โดยมีนายฤทธิพงษ์ เตชะพันธ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธาน โดยจังหวัดเชียงใหม่คาดว่าจะได้รับการอนุมัติงบประมาณจำวน 164 โครงการ เป็นเงิน 181 ล้านบาท แบ่งเป็นโครงการด้านเศรษฐกิจ 109 โครงการเป็นเงิน 116 ล้านบาท ด้านสังคม 13 โครงการเป็นเงิน 18 ล้านบาท ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 9 โครงการเป็นเงิน 11 ล้านบาท ด้านความมั่นคง 29 โครงการเป็นเงิน 34 ล้านบาท และด้านการบริหารจัดการ 4 โครงการเป็นเงินประมาณ 1 ล้านบาท การประชุมดังกล่าวเพื่อทบทวนการจัดทำรายละเอียดโครงการก่อนนำเสนอรัฐบาล
สำหรับขั้นตอนต่อไปหลังจากอนุมัติ จะมีการเบิกจ่ายรายไตรมาส เพื่อให้แล้วเสร็จตามที่รัฐบาลกำหนด ทั้งนี้งบประมาณส่วนนี้เป็นส่วนที่จะถึงจังหวัดโดยตรง โดยหน่วยงานราชการในพื้นที่เป็นผู้ดำเนินการ โดยงบประมาณไทยเข้มแข็งยังได้เข้าสู่จังหวัดเชียงใหม่ในช่องทางอื่น เช่น ผ่านโครงการจัดสร้างสาธารณูปโภค อาคาร สิ่งปลูกสร้าง ถนนหนทาง ผ่านทางกระทรวง ทบวง กรมต่าง ๆ อีกด้วย
 
3 ธันวาคม 2552 , 17:38 น. , อ่าน 1195  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ –สุดา สวท.เชียงใหม่