จังหวัดเชียงใหม่จัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย ประจำปี 2552 ณ ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์

  
    จังหวัดเชียงใหม่จัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย ประจำปี 2552 ภายใต้หัวข้อ เชียงใหม่ร่วมใจ รักษ์สิ่งแวดล้อมไทย เทิดไท้องค์ราชัน
ดร.เคน สันติธรรม ปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทยของจังหวัดชียงใหม่ ภายใต้หัวข้อ เชียงใหม่ร่วมใจ รักษ์สิ่งแวดล้อมไทย เทิดไท้องค์ราชัน ณ ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ โดยมีหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนของจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวกว่า 700 คน ซึ่งปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่กล่าวว่า ปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมมีความรุนแรง ส่งผลกระทบต่อวงกว้างมากขึ้น สาเหตุการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมคือมนุษย์ เพราะมนุษย์มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างไม่ระวังและขาดความรับผิดชอบ ดังนั้นแนวทางในการยับยั้งปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมที่สุดคือการดำรงชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
สำหรับกิจกรรมทั้งหมดในวันสิ่งแวดล้อมไทยของจังหวัดเชียงใหม่ มีการแข่งขันประกวดวาดภาพ การประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ การปลูกต้นไม้หลังหอศิลปวัฒนธรรมเชียงใหม่ การชมนกชมไม้ในเมือง การแข่งขันจักรยานเติมอากาศให้กับน้ำแม่ข่าและกิจกรรมคืนน้ำใสให้คลองแม่ข่า เพื่อสร้างความตระหนักและร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมของเมืองเชียงใหม่
ทั้งนี้จากพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงแสดงถึงความห่วงใยต่อสิ่งแวดล้อมไทย เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2532 คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเห็นชอบให้กำหนดวันที่ 4 ธันวาคมเป็นวันสิ่งแวดล้อมไทย เพื่อสร้างความรู้และความตะหนัก การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไทยมากขึ้น
 
4 ธันวาคม 2552 , 14:24 น. , อ่าน 1188  

 ข่าวโดย   พยนต์ – สุดา สวท.เชียงใหม่