แม่โจ้โพลล์สำรวจความคิดเห็น นักเรียน นักศึกษาเชียงใหม่ ร้อยละ 57 เห็นว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นแบบอย่างของพ่อที่ดี

  
     แม่โจ้โพลล์สำรวจความคิดเห็น นักเรียน นักศึกษาเชียงใหม่ ร้อยละ 57 เห็นว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นแบบอย่างของพ่อที่ดี และร้อยละ 88 ของผู้ชายคิดว่าตนเองสามารถเป็นพ่อที่ดีในอนาคตได้
ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและพยากรณ์ทางการเกษตร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ หรือแม่โจ้โพลล์ สำรวจความคิดเห็นนักเรียน นักศึกษา จากสถานศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่จำนวน 1,142 คน ร้อยละ 57 ตอบว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือแบบอย่างของพ่อที่ดี ร้อยละ 40 ตอบว่าพ่อของตัวเองคือแบบอย่างที่ดี และร้อยละ 4 ตอบว่าดาราหรือนักแสดงอื่น ๆ เป็นแบบอย่างของพ่อที่ดี โดยทัศนคติของพ่อที่ดีนั้น ร้อยละ 33 ตอบว่าต้องเป็นคนดี อ่อนโยน เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูกๆ ร้อยละ 31 ตอบว่าควรมีเวลาให้กับครอบครัว รักและและเอาใจใส่ครอบครัว ร้อยละ 20 ตอบว่าต้องเป็นผู้นำและเป็นที่พึ่งพิงให้คนในครอบครัว ร้อยละ 11 ตอบว่าต้องมีเหตุผลและเป็นที่ปรึกษาที่ดีให้กับลูกๆ โดยร้อยละ 87 ของผู้ชายที่ตอบแบบสอบถามตอบว่าตนสามารถเป็นพ่อที่ดีในอนาคตได้ เพราะมีพ่อของตนเองเป็นแบบอย่างที่ดี และสามารถนำไปเป็นต้นแบบของการเป็นพ่อที่ดีได้ ร้อยละ9 ตอบว่าไม่สามารถเป็นพ่อที่ดีได้ เพราะยังไม่มีความพร้อมหลายด้านเช่น หน้าที่การงานและความรับผิดชอบ โดยร้อยละ 82 ตอบว่าในอนาคตอยากแต่งงาน เพราะอยากมีชีวิตครอบครัวที่สมบูรณ์แบบและเป็นสิ่งปกติที่ทุกคนต้องการ ร้อยละ 17 ตอบว่าไม่อยากแต่งงานเพราะไม่อยากรับผิดชอบ โดยร้อยละ 82 ตอบว่าอยากมีบุตรเพื่อสืบวงศ์สกุล และทำให้ครอบครัวสมบูรณ์ช่วยเชื่อมสัมพันธ์ในครอบครัว ขณะที่ร้อยละ 17 ตอบว่าไม่อยากมีบุตร เพราะไม่ต้องการมีภาระรับผิดชอบ
 
7 ธันวาคม 2552 , 01:52 น. , อ่าน 1195  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่