สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 เชียงใหม่ เปิดโครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555

  
    สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 เชียงใหม่ เปิดให้ประชาชนเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555
นายยรรยง เลขาวิจิตร ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 เชียงใหม่ แจ้งว่า โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 มีกำหนดจัดขึ้นในปีงบประมาณ 2553-2555 เพื่อเป็นการสร้างรายได้จากการปลูกไม้โตเร็วและไม้เศรษฐกิจมีค่า ให้ประชาชนมีงานทำในท้องถิ่น แก้ไขปัญหากาอพยพแรงงานเข้าสู่เมืองใหญ่ เพิ่มพื้นที่ป่าไม้ แก้ไขปัญหาสภาวะโลกร้อน และเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจตามนโยบายของรัฐบาล
โครงการดังกล่าวเปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมดำเนินการที่บรรลุนิติภาวะหรือนิติบุคคลที่มีสัญชาติไทย มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองที่ดิน ซึ่งอาจเป็นที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน ที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ หรือที่ดินราชพัสดุ ที่มีเนื้อที่ระหว่าง 1-50 ไร่ โดยภาครัฐจะสนับสนุนกล้าไม้ไร่ละ 440 ต้น พร้อมเงินทุนดำเนินการไร่ละ 1,500 บาท ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 เชียงใหม่ โทรศัพท์ 0-5381-8239 หรือ โทรสาร 0-5382-0778
 
12 ธันวาคม 2552 , 17:03 น. , อ่าน 1168  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่