งานรวมพลังเพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาไทยที่จังหวัดเชียงใหม่

  
    ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษากว่า 1,200 คนจาก 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบนร่วมงานรวมพลังเพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาไทยที่จังหวัดเชียงใหม่ พบว่าโรงเรียนที่ได้มาตรฐานมีเป็นส่วนน้อยและเด็กไทยส่วนใหญ่ยังเรียนแบบท่องจำ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา หรือ สมศ. จัดงานรวมพลังเพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาไทย โดยมีนายรุ่ง แก้วแดง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานเปิดการประชุมที่หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีบุคลากรทางการศึกษาจาก 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบนเข้าร่วมประมาณ 1,200 คน ทั้งนี้เพื่อรายงานผลการดำเนินการในเรื่องมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา นำไปสู่การพัฒนาให้พร้อมรับการประเมินคุณภาพในรอบที่ 2
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่า จากการประเมินคุณภาพการศึกษาตั้งแต่ปี 2542 เป็นต้นมาพบว่า กลุ่มโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนได้ตามมาตรฐานมีประมาณ 40,000 กว่าโรงเรียนทั่วประเทศ ซึ่งเป็นอัตราส่วนที่น้อยมาก ซึ่งหลังจากประเมินในรอบสองในปีนี้แล้วจะสามารถบอกได้ว่ามีจำนวนที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเท่าไร ทั้งนี้ยอมรับว่าเด็กไทยมีจุดอ่อนด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวอีกว่า สำหรับโรงเรียนที่ยังไม่ได้มาตรฐานนั้น จะต้องจัดทำแผนปฏิบัติการ มีการประกันคุณภาพภายในและมีการตรวจสอบกันเอง จากนั้นต้องรายงานต้นสังกัดทุกปี โดยในอีก 5 ปี สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาจะเข้าทำการประเมินอีกครั้งหนึ่ง
 
, อ่าน 1221  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม