สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่เขต 2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์

  
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่เขต 2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์แก่เครือข่ายประชาสัมพันธ์ เพื่อให้นำไปใช้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นายธงชัย ทุนคำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่เขต 2 เพื่อให้สามารถปฏิบัติภารกิจด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ระหว่างสำนักงานกับสถานศึกษาและองค์กรเครือข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ สนองนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งกลุ่มงานประชาสัมพันธ์มีภารกิจหลัก 3 ด้านคือ ด้านการดำเนินงานเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ด้านการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และด้านบริการข้อมูลข่าวสารทางการศึกษา
การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ เน้นเนื้อหาด้านการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นความต้องการและสอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน ผู้เข้าร่วมการประชุมได้ผ่านการคัดเลือกของโรงเรียนจาก 5 อำเภอ ๆ ละ 5 คน กับบุคคลากรทางการศึกษา 7 กลุ่ม รวมทั้งสิ้น 40 คน โดยมีเนื้อหาการอบรมที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น การใช้โปรแกรม Photoshop โปรแกรม Ulead Studio โปรแกรม Premier Pro และการทำ Website เพื่อการประชาสัมพันธ์ ระยะเวลาการประชุม 3 วัน ระหว่าง 6-8 มกราคม 2553
 
6 มกราคม 2553 , 17:29 น. , อ่าน 1158  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่