สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ จะเสด็จพระราชดำเนินเป็นประธานในพิธีเปิดอาคารสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  
     สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินเป็นประธานในพิธีเปิดอาคารสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รองรับศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานของประเทศ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินเปิดอาคารสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ วิทยาเขตดอยคำ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 21 มกราคม 2553 โดยจะทอดพระเนตรนิทรรศการพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งทางสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้พัฒนางานวิจัยอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 10 ปี และงานวิจัยพลังงานเพื่ออนาคตเช่น การผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ ก๊าซชีวมวล ไบโอดีเซล ไบโอมีเทน กังหันลมผลิตไฟฟ้า เซลล์สุริยะ การวิจัยและวิเคราะห์เชื้อแบคทีเรียในน้ำเสีย การอนุรักษ์พลังงานในอาคารและโรงงาน และการเป็นหน่วยงานที่รับรองนโยบายด้านพลังงานของประเทศ เป็นต้น
สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดตั้งเป็นหน่วยงานใหม่ชื่อสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อให้เป็นสถาบันที่มีลักษณะของศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานในการวิจัยและพัฒนาด้านก๊าซชีวภาพและพลังงานทุกแขนงให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน มุ่งเน้นการวิจัย พัฒนาองค์ความรู้ด้านพลังงานมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เร่งด่วนในด้านวิกฤติพลังงานและสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นของโลก รวมทั้งการพัฒนาระบบนำก๊าซชีวภาพไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดอันจะนำไปสู่การเป็นสถาบันที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นศูนย์กลางแห่งองค์ความรู้ด้านพลังงานของประเทศและภูมิภาค โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณกว่า 85 ล้านบาทเพื่อก่อสร้างอาคารรองรับศูนย์แห่งความเป็นเลิศด้านพลังงานของประเทศ จากสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน
 
10 มกราคม 2553 , 12:04 น. , อ่าน 1164  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่