รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์มอบนโยบายแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ย้ำข้าราชการทำงานสนองนโยบายรัฐบาลเน้นประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้ง

  
    
นายธีระพงษ์ โสดาศรี รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ มอบนโยบายการทำงานแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ โดยมีหัวหน้าหน่วยงานในสังกัด 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ข้าราชการและลูกจ้าง ณ ห้องส่งสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นขวัญ กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ มอบนโยบาย และรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอันจะนำไปสู่การพัฒนาการทำงานและวางมาตรการทำงานในภาพรวม โดยได้ยกตัวอย่างการบริหารราชการในภาวะวิกฤติที่ข้าราชการต้องปฏิบัติตน ทั้งนี้ข้าราชการจะต้องไม่เลือกข้าง และมีหน้าที่ทำงานสนองนโยบายรัฐบาลโดยยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้ง ขณะที่หลักในการทำงานต้องศึกษาคน งานและสถานที่ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพคน สอดคล้องกับแนวนโยบายรัฐบาล ให้ตนเองเป็นศูนย์กลางความรู้ กระจายความรู้ให้ผู้อื่นอย่างมีหลักการ ต้องสื่อสารภายในองค์กรก่อนเพื่อความเข้าใจในทิศทางเดียวกัน ต้องไม่ดูถูกตนเอง หน่วยงานหรือสถาบัน ใช้หลัก Good governance หรือหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี โดยมีทั้งคุณธรรม นิติธรรม โปร่งใส คุ้มค่า มีส่วนร่วมและมีความรับผิดชอบ ทำงานโดยยึดหลักถูก เร็ว ดี ถูกใจตนเอง ผู้บังคับบัญชา และผู้ใต้บังคับบัญชา ถูกกฎ ระเบียบและคำสั่ง ตรงตามวัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย ประหยัด รวดเร็ว ตรงต่อเวลา คำนึงถึงประสิทธิภาพการทำงาน คิดเชิงบวก ประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ สร้างความรัก ความสามัคคีระหว่างคนในชาติ ประชาสัมพันธ์ผลงานรัฐบาลในรูปแบบต่าง ๆ สร้างและพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์อย่างจริงจัง ประชาสัมพันธ์เชิงรุก เน้นเข้าหากลุ่มเป้าหมาย จัดตั้งศูนย์ IOC หรือศูนย์บริหารข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ จะใช้งานได้เร็ววันนี้ นอกจากนี้ยังมีโครงการประชาสัมพันธ์ชุมชนพอเพียง จะมีการจัดตั้งสถานีโทรทัศน์ชุมชนพอเพียง ใช้จังหวัดกาญจนบุรีนำร่อง
สำหรับนโยบายของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นั้นให้สื่อกรมประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวในเชิงสร้างสรรค์ ชี้แจงข้อขัดแย้งด้วยเหตุผล ให้ระมัดระวังเรื่องการโทรศัพท์ร่วมรายการสด สร้างและใช้เครือข่ายให้เกิดประโยชน์ และจะประสานไปยังหน่วยงานต่าง ๆ สนับสนุนงบประมาณประชาสัมพันธ์แก่หน่วยงานกรมประชาสัมพันธ์
 
12 มกราคม 2553 , 19:18 น. , อ่าน 1148  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่