รายงานพิเศษเรื่อง : อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมเปิดตัวแหล่งผลิตพืชผักปลอดสารพิษ

  
    
อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ เป็นพื้นที่ต้นแบบในด้านการส่งเสริมการปลูกผักปลอดภัย ภายใต้แผนงานพืชอาหารเชียงใหม่ปลอดภัยตั้งแต่ปี 2541 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ โดยมีเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 12 ตำบล 365 ราย ในพื้นที่การผลิต 621 ไร่ และเกิดกลุ่มพืชผักปลอดภัยในพื้นที่อีก 10 กลุ่มใหญ่ๆ มีผู้ยื่นรับรองมาตรฐานอาหารเชียงใหม่ปลอดภัยจำนวนกว่า 172 ราย เกษตรกรส่วนใหญ่มีรายได้ประมาณ 500 – 1,000 บาทต่อรายต่อวัน และตั้งเป้าในอนาคตว่าอำเภอสารภีจะเป็นแหล่งผลิตพืชอาหารปลอดภัยของคนเชียงใหม่และภาคเหนือ
นายแพทย์สุรสิงห์ วิศรุตรัตน์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ได้กล่าวถึงความสำคัญของแหล่งปลูกพืชอาหารปลอดสารพิษในจังหวัดเชียงใหม่ ว่า ปัจจุบันผู้บริโภคมีความเสี่ยง เพราะไม่ทราบแหล่งที่มาของอาหาร และพบว่าอาหารที่บริโภคนั้นปลอดสารพิษเพียงร้อยละ 5 เท่านั้น
ทางด้านนายมนูญ บูรณพัฒนา รองนายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง ได้ยืนยันถึงความเหมาะสมของแหล่งต้นแบบปลูกพืชผักซึ่งผู้บริโภคสามารถแน่ใจได้ว่ามีความปลอดภัยไร้การปนเปื้อนสารพิษและสามารถตรวจสอบได้
จากความเชื่อเดิมๆมาสู่การเปลี่ยนแปลงทดลองการปลูกพืชผักอาหารปลอดภัยของกลุ่มเกษตรกรมงคลวนาราม ตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ทำให้ทุกวันนี้นายจักรพันธ์ นันติ เกษตรกรผู้ปลูกผักปลอดสารพิษมีรายได้ในการเลี้ยงชีพประสบผลสำเร็จอย่างดีมาก
ขณะที่ นายมงคล สุกใส นายอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ได้ตั้งเป้าในอนาคตอำเภอสารภีจะเป็นแหล่งพืชผักอาหารปลอดภัยหล่อเลี้ยงคนเชียงใหม่และนักท่องเที่ยวที่มาเชียงใหม่ได้เป็นอย่างดีพร้อมฝากให้ผู้บริโภคเล็งเห็นความสำคัญของการเลือกรับประทานอาหารให้มากขึ้น
ปัจจุบันผักปลอดสารพิษได้รับความนิยมจากประชาชนมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง เช่น โครงการหลวง ร้านอาหารชีว ดังนั้นการให้ความสำคัญกับแหล่งที่มาของพืชผักนั้นจะต้องมีมาตรฐานได้การรับรองคุณภาพจากองค์กรต่างๆเพื่อประโยชน์ที่ดีต่อสุขภาพของผู้บริโภค ฉะนั้นพืชผักของ อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ผู้บริโภคสามารถมั่นใจได้ว่าปลอดภัยไร้การปนเปื้อนของสารพิษอย่างแน่นอนและคาดว่าเส้นทางอนาคตของพืชผักปลอดภัยนี้จะสดใสอย่างแน่นอน
 
12 มกราคม 2553 , 20:44 น. , อ่าน 1172  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่