ประชาชนที่ไปลงทะเบียนเพื่อแก้ปัญหาหนี้สินนอกระบบทั่วประเทศเกือบล้านคน โดยพบว่าร้อยละ 82 เป็นหนี้ในระบบ

  
    ประชาชนที่ไปลงทะเบียนเพื่อแก้ปัญหาหนี้สินนอกระบบทั่วประเทศเกือบล้านคน โดยร้อยละ 82 เป็นหนี้ในระบบ ขณะที่หนี้นอกระบบมีประมาณร้อยละ 18 ล่าสุดกระทรวงการคลังลงพื้นที่ภาคเหนือทำความเข้าใจกับประชาชน
สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง จัดประชุมเชิงวิชาการ ปัญหาหนี้สินภาคประชาชนและมาตรการให้ความช่วยเหลือ ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้เพราะปัญหาหนี้สินภาคประชาชนเป็นปัญหาสำคัญที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างวินัยทางการเงินและป้องกันไม่ให้หนี้สินลุกลาม และส่งผลกระทบต่อเนื่องสู่เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ กระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงยุติธรรมได้ดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินนอกระบบ โดยมีตัวแทนประชาชนและผู้เกี่ยวข้องในภาคเหนือร่วมประชุม นายคณิศ แสงสุพรรณ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลังกล่าวว่า จากการที่เปิดให้มีการลงทะเบียนหนี้สินภาคประชาชนทั้งหมดทั่วประเทศระหว่างวันที่ 1-31 ธันวาคม 2552 พบว่ามีผู้ไปลงทะเบียนกว่า 990,000 รายทั่วประเทศ มีค่าเฉลี่ยเป็นหนี้คนละ 104,500 บาทต่อครัวเรือน โดยพบว่าร้อยละ 82 เป็นหนี้ในระบบ ร้อยละ 9.7 เป็นหนี้ทั้งในและนอกระบบ ส่วนอีกร้อยละ 7.4 เป็นหนี้นอกระบบ โดยปัญหาหลักคือการไม่สามารถเข้าถึงระบบการเงินได้และหลักทรัพย์ไม่พอ ต้องไปอยู่นอกระบบเพราะการตัดสินใจด้วยความเคยชินแบบเดิมๆ
สำหรับขั้นตอนการแก้ไขปัญหาหนี้สินนอกระบบประกอบด้วยการลงทะเบียน คัดแยกข้อมูลลูกหนี้ หลักเกณฑ์ เจรจาหนี้และติดตามประเมินผล โดยการประชุมดังกล่าวจะดำเนินการทุกภาคของประเทศ เพื่อระดมความคิดเห็นต่อโครงการดังกล่าวเพื่อหาแนวทางแก้ไขสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง
 
13 มกราคม 2553 , 17:19 น. , อ่าน 1198  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่