ของขวัญพระราชทานโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว

  
    สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารและพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้แทนพระองค์นำของขวัญปีใหม่พระราชทานแด่สมาชิกโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฏราชมาร และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกทรงศักดิ์ ตะวันแจ้ง ผู้อำนวยการกองงานพระวรชายาฯเป็นผู้แทนพระองค์นำของขวัญปีใหม่พระราชทานแด่สมาชิกโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 56 ราย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่สมาชิก ที่เทศบาลเมืองแกนพัฒนา ตำบลอินทขีล อำภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายไพโรจน์ แสงภู่วงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวรายงานผลการดำเนินงานโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว โดยผู้แทนพระองค์กล่าวว่า พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ทรงให้ความสนพระทัยโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว ตลอดระยะเวลา 4 ปี ที่ผ่านมา ทรงมีความห่วงใยเอื้ออาทรในทุกเรื่องที่เกี่ยวกับสมาชิก พระองค์รับสั่งว่าเป็นส่วนหนึ่งของสมาชิกครอบครัวนี้เช่นกัน เชื่อว่าในอนาคต สมาชิกสายใยรักแห่งครอบครัวจะมีความเข้มแข็งขึ้น
สำหรับโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวที่ตำบลอินทขีล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่นั้น พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ทรงริเริ่มดำเนินงานตั้งแต่ปี 2549 และเคยเสด็จติดตามผลการดำเนินงานแล้ว 7 ครั้ง มีสมาชิกเริ่มก่อตั้ง จำนวน 56 ครอบครัว ดำเนินกิจกรรมด้านเกษตรสมบูรณ์เพิ่มพูนสุขภาพแม่ – ลูก และอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ ตลอดจนการจัดบ้านเรือนที่ดี ทำให้ครอบครัวสายใยรักมีสุขภาพแข็งแรงทั้งสุขภาพกาย สุขภาพใจ สุขภาพจิตและความเป็นอยู่ที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ในปี 2552 สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ได้ขยายผลการดำเนินงานโครงการมีสมาชิกทั้งสิ้นจำนวน 1,200 ครอบครัว และในปี 2553 มีเป้าหมายขยายผลเพิ่มอีก 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอแม่แตง อำเภอแม่วาง และอำเภอเมือง โดยจะดำเนินกิจกรรมศาลาเรียนรู้สายใยรักแห่งครอบครัว อบรมความรู้ และสนับสนุนปัจจัยด้านเกษตรสมบูรณ์เพิ่มพูนสุขภาพแม่ลูก และสนับสนุนอาชีพเสริมรายได้แก่สมาชิก
 
14 มกราคม 2553 , 16:07 น. , อ่าน 1189  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่